Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdinç, Tahsin
dc.date.accessioned2014-12-11T14:17:43Z
dc.date.available2014-12-11T14:17:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationERDİNÇ, T. (2011). Türkiye'de yükseköğrenimde sosyal eğitim güvencesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, (77-78), 156-182.ss.en_US
dc.identifier.issn1304-7973
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/760
dc.description.abstract"Türkiye'de Yükseköğrenimde Sosyal Eğitim Güvencesi" başlığını taşıyan bu çalışmada; önce Sosyal Devletin yükseköğrenimde "fırsat ve imkân eşitliği"ni sağlama görevini belirlemeye çalıştık. Bunun için de öncelikle Sosyal Devletin ve eğitim ve öğrenim hakkının da içinde bulunduğu sosyal hakların işlevlerini kısaca ortaya koyduk. Bu arada 1961 Anayasası'nın 50. maddesinin ifadesiyle "halkın eğitim ve öğrenim ihtiyacının sağlanması(nın) Devletin başta gelen ödevlerinden" olduğu tespit edilmiştir. Keza her insanın kabiliyet ve istidatlarına (yeteneklerine ve başarı durumlarına) göre her kademede ve her branşta eğitim hakkının tanınmasını ve imkanlarının sağlanmasını Devletten talep etme hakkı (sosyal hakkı) bulunduğu da anlaşılmıştır.1961 Anayasası'nın 53. Ve 1982 Anayasası'nın 65. Maddelerine göre; Sosyal devletin başta gelen eğitim ve öğrenimi sağlama görevini, öteki sosyal görevlerinden farklı olarak, "mali kaynaklarının yeterliliği" ölçüsüne dayanarak mutlaka ifa etmekten kaçınamayacağı ortaya konmuştur. Daha sonra sosyal haklardan olan eğitim ve öğrenim hakkının tanınmasına ve devletin bu alandaki sosyal görev ve ödevlerine ilişkin; uluslar arası ve ulusalüstü (bölgesel) insan hakları bildiri ve sözleşmelerinin hükümleri, 1961 ve 1982 anayasalarının konuya ilişkin düzenlemeleri ile Milli Eğitim Temel Kanunu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu (YURTKUR Kanunu) hükümleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, Türkiye'de eğitim ve öğrenimde ve özellikle yükseköğrenim alanında; normatif düzenlemeler ile asgari ölçülerde fırsat (hak) ve imkân eşitliğinin sağlanmaya çalışıldığı görülmüştür. Ancak bu normatif düzenlemelere rağmen herkese, her kademede ve her branşta tanınmış olan fırsatlardan (haklardan) eşit olarak yararlanmayı sağlayacak olanakların sağlanamadığı görülmüştür. Bu konudaki sayısal veriler ve sınırlı sayıdaki tablolar bu tespitleri somut olarak doğrulamaktadır. Yükseköğrenimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için araç olan burs, kredi ve yurt yardımlarının son derece yetersiz olduğu görülmektedir. Eğitim ve öğrenimin her kademesinde ve her branşında herkese fırsat ve imkân (hak ve olanak) eşitliğinin yeterli ölçüde sağlanmasının büyük ölçüde Devletin mali ve ekonomik olanaklarına bağlı bulunduğu bir gerçektir. Ancak özellikle Türkiye'de, öteki Batı ülkelerine göre gayrisafi milli (yurt içi) hasıladan (GSYİH) eğitime ayrılan pay oldukça düşük kalmakta, bu durum yükseköğrenime elbette yansımaktadır. Batı ülkelerinde ve özellikle 1998 yılı rakamlarına göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinde yükseköğrenimin finansmanının %23'ü ve ABD'de ise %53'ü özel sektör tarafından karşılanmaktadır; buna mukabil Türkiye'de ise ancak %6'sı özel sektör kaynaklarından sağlanmaktadır. Özel sektör ve vakıf üniversitelerinin kapasitelerinin arttırılması ve bu yolla özel sektör ve vakıf üniversitelerinin eğitimin finansman yükünün arttırılması bir çıkış yolu olarak görülmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBahçeşehir Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖğretimen_US
dc.subjectÖğrenimen_US
dc.subjectYükseköğrenimen_US
dc.subjectSosyal Devleten_US
dc.subjectSosyal Eğitim Güvencesien_US
dc.subjectEğitimde Fırsat (Hak) ve İmkan Eşitliğien_US
dc.subjectEğitimin Finansmanıen_US
dc.titleTürkiye'de yükseköğrenimde sosyal eğitim güvencesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisien_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridTR35804en_US
dc.identifier.issue77-78en_US
dc.identifier.startpage156en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorErdinç, Tahsin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record