Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıoğlu Erdoğdu, Gülsün Pelin
dc.contributor.authorSezer, Zernişan
dc.date.accessioned2019-02-19T07:48:24Z
dc.date.available2019-02-19T07:48:24Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationSezer, Z. (2018). Fikirtepe kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyo-mekânsal değişimin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/3348
dc.descriptionSezer, Zernişan (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractKentlerin dinamizmini oluşturan göç ve kentleşme unsurları II. Dünya Savaşı zamanlarında nüfus artışındaki hızı ile kendini göstermiştir. Bu dinamizm zaman içinde sürekli değişim ve dönüşüm içinde olmuştur. Nitekim kentleşme sorunu düşük gelir gruplarının konut edinme amacı ile 'masum barınak' ihtiyacından doğan çarpık kentleşme ile ortaya çıkmıştır. Çıkan af yasaları ile masum barınak olan gecekondular affedilmiş; hane halkı tapu sahibi olmuştur. Zaman içinde yap- sat metodunun gündeme gelmesi masum barınak özelliğini yitirmiş ve bunlar tek tip betonarme kümeleri haline gelerek domino etkisi ile çoğalmıştır. Kentsel yerleşmeler, kent yapısını dönüştürürken mekânsal ve sosyal etkilerini gizleyememiştir. Geçmişte yaşanan 1999 Marmara ve 2011 Van depremi ile kent alanlarında önlem alınması gerekmiş yaşanan kentsel problemler doğrultusunda yerel yönetimlerce kent içindeki çöküntü ve bahsi geçen gecekondu alanlarının kente kazandırılması amaç edinilmiştir. Söz konusu bu eylem 2005 yılında ' Özel Proje Alanı' ile 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Riskli Alan' ilan ettiği bölge olan Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm uygulamalarını kapsamaktadır. Bölgedeki kentsel dönüşüm süreci üç etapta incelenmiş; genel özellikleri, iskân durumu, anlaşma durumları ve alan bilgileri kullanılmıştır. Veriler ile ortaya çıkan hane halkının yaşamış olduğu eski konut ve yeni konut özellikleri elde edilmiştir. Mekânsal değişimin sosyal etkisini sorgulanabilir bir veri tabanı oluşturulması amacı ile konut özellikleri karşılaştırılarak yorumlanmış ve çalışmanın ana konusu olmuştur. Nitekim Kadıköy bölgesinin merkezinde yer alan ve kentsel dönüşüm uygulamaları bakımından potansiyel yatırım bölgesi olan Fikirtepe'de mekânsal olarak ada bazlı dönüşümü ile farklı sosyal yapıların odağı haline gelmiş; hane halkını yerinden etmeye başlamıştır. Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Fikirtepe, Kentsel Dönüşüm, Sosyo-Mekânsal Değişim, Konut.en_US
dc.description.abstractMigration and urbanization, which constitute cities' dynamism, manifest itself with rapid population growth during Second World War. This dynamism has changed and developed in time constantly. Also the issue of urbanization arise from the low-income groups purpose of housing with necessity of 'innocent shelter' as it caused irregular urbanization. With repentance law, 'innocent shelters' had been forgiven and the household had possession of certification of ownership. When the build and sell method come to the fore, innocent shelters lost their feature, became monotype reinforced concrete and they increased by domino effect. Urban housing could not conceal its spatial and social influences during conversion of cities' structure. Earthquakes in 1999, Marmara and 2011, Van caused taking precaution in cities. In accordance with those problems, urban managers in whole country aimed to regenerate collapse and slum areas to the city. Mentioned action involves urban transformation in Fikirtepe where has defined as 'Special Project Area' in 2005 and 'Risky Area' in 2012 by Ministry of Environment and Urbanization. The process of urban transformation in Fikirtepe has been examined at three stages and its general features, settlement, dealing situation and area information was used in this study. Obtained data's include household's old and new houses' features. The main subject of this study is an evaluation of the comparison of those old and new houses speciality according to spatial alteration's social effect. As a matter of fact, Fikirtepe where located in the middle of Kadıköy and a potential enterprise zone for urban transformation became centre of various social structure with its island-based conversion and started to displace the household from their places. Key Words: Urbanization, Fikirtepe, Urban Transformation, Socio-Spatial Change, Housing.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ II -- ÖZET III -- ABSTRACT IV -- İÇİNDEKİLER V -- TABLO LİSTESİ VII -- ŞEKİL LİSTESİ VIII -- KISALTMALAR X -- 1.GİRİŞ 1 -- 2.KENTSEL DÖNÜŞÜM 5 -- 2.1 Kentsel Dönüşüm Kavramı 5 -- 2.2 Kentsel Dönüşüm Boyutları 6 -- 2.2.1 Sosyal boyutu 6 -- 2.2.2 Planlama ve tasarım boyutu 7 -- 2.2.3 Ekonomik boyutu 8 -- 2.2.4 Yasal boyutu 8 -- 2.3 Kentsel Dönüşüm Yöntemleri 9 -- 2.3.1 Tasfiye yöntemi (Urban clearance) 9 -- 2.3.2 Kentsel iyileştirme (Urban rehabilitation) 10 -- 2.3.3 Islah yöntemi (Urban improvement) 11 -- 2.3.4 Kentsel koruma (Urban conservation) 11 -- 2.3.5 Kentsel doku doldurma (Urban Infill) 11 -- 2.3.6 Kentsel yenileme (Urban renevation) 12 -- 2.3.7 Yeniden canlandırma (Urban revitalization) 13 -- 2.3.8 Soylulaştırma (Gentrification) 13 -- 2.4 Kentsel Dönüşümün Dünya'da Ortaya Çıkış Süreci ve Gelişimi 14 -- 2.4.1 Avrupa Ülkeleri ve İngiltere'deki kentsel dönüşüm süreci 16 -- 2.4.2 ABD Kentsel dönüşüm sür -- 2.5.3 1980-2000 dönemi 28 -- 2.5.4 2000- 2011 dönemi 30 -- 2.5.5 2012 ve günümüz dönemi 33 -- 3. FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI 41 -- 3.1 Çalışma Alanı Fikirtepe Hakkında Genel Bilgiler 41 -- 3.1.1 Fikirtepe’nin konumu 42 -- 3.1.2 Fikirtepe’nin tarihsel gelişimi 43 -- 3.1.3 Fikirtepe’nin nüfus durumu 49 -- 3.1.4 Fikirtepe’nin doğal yapısı 50 -- 3.1.5 Fikirtepe’nin kentsel doku ve tipolojisi 53 -- 3.2 Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Süreci 55 -- 3.2.1 Riskli Alan İlanından Önceki Süreç (2005-2012) 56 -- 3.2.1 Riskli Alan İlanını Süreci (2012-2016) 61 -- 3.2.1 Günümüz Süreci (2017-2018) 69 -- 4. FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA SOSYO- MEKANSAL DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 98 -- 4.1 Araştırmanın Metodolojisi 98 -- 4.1.1 Anket verilerine göre hane halkı özellikleri 99 -- 4.1.2 Anket verilerine göre hane halkının eski konutu ile yeni konutu özellikleri 101 -- 4.2 Anket Verilerinin Değerlendirilmesi 111 -- 5. SONUÇ 112 -- KAYNAKÇA 117 -- EK -1 Anket Çalışması 126 -- ÖZGEÇMİŞ 132en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKentleşmeen_US
dc.subjectFikirtepeen_US
dc.subjectKentsel Dönüşümen_US
dc.subjectSosyo-Mekânsal Değişimen_US
dc.subjectKonuten_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectUrban Transformationen_US
dc.subjectSocio-Spatial Changeen_US
dc.subjectHousingen_US
dc.titleFikirtepe kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyo-mekânsal değişimin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of socio-spatial change in Fikirtepe urban transformation applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSezer, Zernişan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record