Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaracel, Nüket
dc.contributor.authorDemirci, Hüseyin
dc.date.accessioned2017-07-06T06:55:16Z
dc.date.available2017-07-06T06:55:16Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationDemirci, H. (2017). İstanbul’da çelik kepenk üreten işletmelerin rekabet stratejilerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/3012
dc.descriptionDemirci, Hüseyin (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractStrateji sistematiği ve işlevsel tanımı işletme yönetimi literatürüne 20. yüzyılın ilk yarısında girmeye başlamış, son dönemde günümüz işletme anlayışının yönetim ve karar alma mekanizmalarında ciddi bir yere sahip olmuştur. Strateji, elde edilmesi amaçlanan faydaları en yüksek seviyeye çıkarmak isteyen iki ve daha fazla aktörün olası davranışlarını anlayarak ve analiz ederek, bir takım tahmin hesapları kullanarak istatistiksel ve matematiksel açıdan değerlendirip karar almaları anlamına gelmektedir. İşletmelerin strateji çalışmaları, işletmenin iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerinin ve bu çevrelere gösterdiği reflekslerinin, organizasyon yapısının ve çalışanların yaklaşımları ile ilgili olguların etkisine bakılarak yapılmaktadır. Güncel piyasa koşullarında oluşan ve hızla devam eden yoğun rekabet ortamının sertliği, piyasalara sunulan ürün ve hizmetlerin sürekli yenilenme ve geliştirilme gerekliliği, ürün ve hizmet talep edenlerin ihtiyaçlarının her geçen gün değişerek artması işletmelerin rekabet edebilme şanslarını ve ayakta kalabilme yeteneklerini giderek zorlaştırmaktadır. Değişen, gelişen ve sürekli yenilenmekte olan dinamik piyasa koşullarında işletmelerin genel amaçları; varlıklarını devam ettirebilmek, piyasa dışında kalmamak, sektörlerindeki ve piyasalarındaki fırsat ve avantajlardan faydalanabilmek, karlılıklarını yükseltebilmek, rakiplerini takip edebilmek ve rakiplerinden bir adım öne geçebilmek, iç ve dış performanslarını arttırabilmek ve büyümek olarak gösterilebilmektedir. Bu tez çalışmasında; İstanbul’da bulunan çelik kepenk üreten işletmelerin rekabet stratejileri belirlenmeye çalışılmış, yoğun rekabet koşullarında üreticilerin ne tür uygulamalar ortaya koydukları incelenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı İstanbul’da bulunan çelik kepenk üreten işletmelerin yapılarının analiz edilmesiyle, uyguladıkları rekabet stratejilerinin belirlenmesidir. Çalışmada; sektörde yer alan firmaların ülke ekonomisine, bulundukları sektöre ve alt sektörlere olan katkıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda İstanbul’da bulunan çelik kepenk üreticilerinin genel profili ortaya çıkarılmaya çalışılmış; üreticilerin nerelerde kurulduğu, nasıl üretim yaptıkları, talep özelliklerinin neler olduğu ve tarihsel gelişimleri gibi konular incelenmiştir. Sektörün ülke ekonomisindeki yeri, ekonomiye olan katkıları, istihdama olan katkıları, hangi sektörlerle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri olduğu ve etkiledikleri sektörlerin neler olduğu konuları da ele alınmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ II -- ÖZET III -- SUMMARY IV -- ŞEKİLLER VIII -- TABLOLAR IX -- GRAFİKLER XIII -- KISALTMALAR XIV -- 1. GİRİŞ 1 -- 1. 1 ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 1 -- 1. 2 ÇALIŞMANIN KAPSAMI 1 -- 1. 3 ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 2 -- 1. 4 ÇALIŞMANIN KISITLARI 3 -- 1. 5 ÇALIŞMADA BEKLENEN FAYDALAR 3 -- 1. 6 ÇALIŞMANIN BÖLÜMLERİ 3 -- 2. STRATEJİ VE REKABET KAVRAMLARI 5 -- 2. 1 STRATEJİ KAVRAMI 5 -- 2. 1. 1 Stratejinin Özellikleri 8 --2. 1. 2 Stratejinin Diğer Kavramlarla Olan İlişkisi 9 -- 2. 1. 2. 1 Strateji Amaç ve Hedef 11 -- 2. 1. 2. 2 Strateji Politika 12 -- 2. 1. 2. 3 Strateji Taktik 12 -- 2. 1. 2. 4 Strateji Program ve Bütçe 13 -- 2. 1. 2. 5 Strateji Yöntem 13 -- 2. 1. 2. 6 Strateji Plan 13 -- 2. 1. 3 Strateji Düzeyleri 14 -- 2. 1. 4 Stratejik Yönetim Kavramı 15 -- 2. 1. 5. Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi 17 -- 2. 1. 5. 1 Klasik Dönem (19601970) 18 -- 2. 1. 5. 2 Stratejik Planlama Dönemi (19701980) 18 -- 2. 1. 5. 3 Rekabet Stratejisi Dönemi (19801990) 19 -- 2. 1. 5. 4 Kaynaklara Dayalı Anlayış Dönemi (1990’dan Günümüze) 19 -- 2. 1. 6 Stratejik Yönetimin Özellikleri 19 -- 2. 1. 7 Stratejik Yönetim Süreci ve Aşamaları 20 -- 2. 1. 8 Stratejik Yönetim Yaklaşımları 22 -- 2. 1. 8. 1 Bütünleşmiş Planlama Yaklaşımı 23 -- 2. 1. 8. 2 Uyumlaştırıcı Araştırma Yaklaşımı 23 -- 2. 1. 8. 3 Sezgi Yaklaşımı 23 -- 2. 1. 8. 4 Stratejik Faktörleri Belirleme Yaklaşımı 23 -- 2. 1. 8. 5 Uygun Faaliyet Alanı Seçme Yaklaşımı 24 -- 2. 1. 8. 6 Taktik Yaklaşımı 24 -- 2. 2 REKABET KAVRAMI 25 -- 2. 2. 1 Rekabet Gücü Kavramı 26 -- 2. 2. 2 Rekabet Stratejisi Kavramı 28 -- 2. 2. 2. 1 Porter‘ın Jenerik Stratejileri 29 -- 2. 2. 2. 1. 1 Maliyet Liderliği Stratejisi 30 -- 2. 2. 2. 1. 2 Farklılaştırma Stratejisi 33 -- 2. 2. 2. 1. 3 Odaklanma Stratejileri 36 -- 2. 2. 2. 1. 4 Arada Sıkışıp Kalmak 38 -- 2. 2. 2. 1. 5 Hızlı Cevap Verme Stratejisi 38 -- 2. 2. 2. 1. 6 Bütünleşik Maliyet Liderliği ve Farklılaşma Stratejisi 39 -- 2. 2. 2. 1. 7 Porter‘a Karşı Genel Eleştiriler 39 -- 2. 2. 2. 2 Miles ve Snow‘un Rekabet Stratejisi Tipolojisi 40 -- 2. 2. 2. 2. 1 Savunmacı strateji 41 -- 2. 2. 2. 2. 2 Atılgan strateji 41 -- 2. 2. 2. 2. 3 Analizci Strateji 42 -- 2. 2. 2. 2. 4 Tepkici Strateji 42 -- 2. 2. 2. 3 Mintzberg‘in Farklılaştırma Stratejisi 42 -- 2. 2. 2. 4 Ansoff‘un Büyüme Matrisi 43 -- 2. 2. 2. 5 Wright, Pringle ve Kroll‘un Jenerik Stratejileri 44 -- 2. 2. 2. 6 Patel ve Younger‘ın Stratejik Rehberlik Analizi 45 -- 2. 2. 2. 7 Venkatraman‘ın Rekabet Stratejisi Sınıflandırması 47 -- 2. 2. 2. 8 Utterback ve Abernathy‘in Sınıflandırması 48 -- 2. 2. 3 Rekabet Stratejisini Etkileyen Unsurlar 49 -- 2. 2. 3. 1 Sektöre Yeni Giren Tehdidi 50 -- 2. 2. 3. 2 Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 52 -- 2. 2. 3. 3 Alıcıların Pazarlık Gücü 53 -- 2. 2. 3. 4 İkame Ürün Tehdidi 53 -- 2. 2. 3. 5 Mevcut Firmalar Arasındaki Rekabet 54 -- 3. ÇELİK KEPENK ÜRETEN İŞLETMELERE GENEL BİR BAKIŞ 56 -- 3. 1 ÇELİK KEPENK TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 56 -- 3. 1. 1 Çelik Kepenk Kavramı 56 -- 3. 1. 2 Çelik Kepenk Üretimi ve Unsurları 59 -- 3. 1. 2. 1 İhtiyaçların Oluşması 59 -- 3. 1. 2. 2 Keşif ve Tekliflendirme 59 -- 3. 1. 2. 3 İmalat 60 -- 3. 1. 2. 4 Kontrol ve Montaj 62 -- 3. 1. 3 Çelik Kepenk Üretiminin Tarihsel Gelişimi 62 -- 3. 2 ÇELİK KEPENK ÜRETEN İŞLETMELERİN GENEL YAPISI 63-- 3. 2. 1 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Tanımı 65 -- 3. 2. 2 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Özellikleri 66 -- 3. 2. 2. 1 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Fiziksel Özellikleri 67 -- 3. 2. 2. 2 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Bölgesel Özellikleri 68 -- 3. 2. 2. 3 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Yönetim Özellikleri 69 -- 3. 2. 3 Çelik Kepenk Üreten İşletmelerin Pazar Yapısı 69 -- 3. 3 ÇELİK KEPENK ÜRETİCİLERİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL YAPISI 71 -- 3. 4 SEKTÖRLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE GÜNCEL DURUM 72 -- 3. 5 ÇELİK KEPENK ÜRETİCİLERİNİN REKABET STRATEJİLERİ 74 -- 3. 5. 1 Üreticilerin Rekabet Stratejileri 76 -- 3. 6 ÇELİK KEPENK İŞLETMELERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 80 -- 4. ARAŞTIRMA VE METODOLOJİ 83 -- 4. 1 ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI 83 -- 4. 2 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 83 -- 4. 2. 1 Veri Toplama Yöntemi 84 -- 4. 2. 2 Veri Analiz Yöntemi 84 -- 4. 2. 3 Araştırma Evreni ve Örneklemi 86 -- 5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI, ANALİZ VE DEĞERLENDİRMELER 87 -- 5. 1 ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN BULGULAR 87 -- 5. 2 ÇELİK KEPENK ÜRETİCİLERİNİN UYGULADIKLARI REKABET STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 87 -- 5. 2. 1 Firmaların Rekabet Stratejilerine İlişkin Bulgular 87 -- 5. 2. 1. 1 Maliyet Liderliği Stratejisi 87 -- 5. 2. 1. 2 Farklılaştırma Stratejisi 92 -- 5. 2. 1. 3 Odaklanma Stratejisi 98 -- 5. 3 ÇELİK KEPENK ÜRETİCİLERİNİN RAKİPLERİNE GÖRE ÜSRÜNLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 101 -- 5. 4 ÇELİK KEPENK ÜRETİCİLERİNİN REKABET EDEBİLME GÜÇLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 106 -- 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 112 -- KAYNAKLAR 117 -- EKLER 128 -- ÖZGEÇMİŞ 131en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectRekabeten_US
dc.subjectRekabet Stratejilerien_US
dc.subjectÇelik Kepenken_US
dc.titleİstanbul’da çelik kepenk üreten işletmelerin rekabet stratejilerinin belirlenmesi üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe competition strategies of the steel rooling shutter production businesses in Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDemirci, Hüseyin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record