Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkurt Bekoğlu, Filiz
dc.contributor.authorEsener, Aslı
dc.date.accessioned2017-03-30T06:14:29Z
dc.date.available2017-03-30T06:14:29Z
dc.date.issued2017-02
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationEsener, A. (2017). Markaların yaşadığı olumsuz olayların online medyada krize dönüşmesi ve otomotiv sektörüne yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2986
dc.descriptionEsener, Aslı (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel medya giderek artan bir şekilde yerini online (çevrim içi) medyaya bırakmaktadır. Artık tüketiciler internet üzerinden bilgi edinmekte, alışveriş yapmakta, markalar hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerini paylaşmaktadır. Markalar ise tüketicilerle kurdukları iletişimde online medyaya daha yoğun kullanmaktadır. Online medya kriz dönemlerinde daha fazla önem kazanmaktadır çünkü internette paylaşılan mesajlar hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşabilmekte ve kurumun önemli kayıplar yaşamasına neden olabilmektedir. Bu çalışma ile markaların yaşadığı olumsuz olayların, online medyada nasıl krize dönüştüğü, markaların bu krizleri nasıl yönettiği ve bu durumun markaları nasıl etkilediğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, online medya ve markaların online medya kullanımları, ikinci bölümde genel anlamıyla kriz yönetimi ile online medyada kriz yönetimi konuları ele alınmış, üçüncü bölümde ise, egzoz testlerini manipüle etmek amacıyla yasalara aykırı bir yazılım kullanan Volkswagen markasının yaşadığı emisyon krizi ile ilgili vaka incelenmiş, online medyadan elde edilen veriler içerik analizi ve nicel analizler yardımıyla değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizde, Volkswagen markasının, online medyada büyük bir krize dönüşen bu süreci başarılı bir şekilde yönettiği görülmüştür. Yaptığı hatanın bütün sorumluluğunu üstlenen ve tüketicilerden özür dileyen marka, kaybettiği güveni geri kazanabilmek için açıklayıcı basın bültenleri hazırlamak, sloganını değiştirmek, hatalı olan araçlarının kontrollerini yaptırmak ve durumdan zarar gören tüketicilere hediye çekleri vermek gibi yöntemlere başvurmuştur. Ancak tüm bu girişimlere rağmen birçok ülkenin tepkisini çekmiş, binlerce aracını geri çağırmak durumunda kalmış, açılan davalarla karşı karşıya kalmış, borsada değer kaybetmiş ve sivil toplum kuruluşlarının hedefi haline gelmiştir.en_US
dc.description.abstractWith the widespread use of the Internet, traditional media is losing its place to online media at an increasing speed. Consumers are now acquiringe information on the Internet, making purchases, and sharing positive and negative opinions about brands. On the other hand, brands use online media more intensively in the communication they establish with consumers. The use of online media is gaining more importance during times of crisis because the messages shared on the internet can reach large masses very quickly and cause the corporation sustain significant losses. The aim of this study is to examine how the negative events that brands experience turn into crises on online media, how brands manage these crises, and how this affects brands. In the first part of the study, online media and the use of online media by brands; in the second part, crisis management in a general sense and crisis management on online media were discussed. In the third part, the emission crisis experienced by Volkswagen which was found to use illegal software in order to manipulate the exhaust tests was investigated, the data obtained from online media were evaluated and interpreted with the help of content analysis and quantitative analysis. In the analysis, it is seen that the Volkswagen brand has successfully managed this process, which has turned into a major crisis on online media. The brand, which assumed all responsibility for the mistake it had made and apologized to the consumers, has resorted to methods such as preparing explanatory press releases to regain lost confidence, changing its slogan, remaking the checks of faulty vehicles, and giving gift vouchers to its customers that were affected. Despite all these initiatives, however, it has attracted the reaction of many countries, has had to recall thousands of vehicles, faced court cases, lost value in the stock market and became the target of non-governmental organizations.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ. i -- ÖZET. ii -- ABSTRACT. iii -- İÇİNDEKİLER. iv -- ŞEKİLLER LİSTESİ. vii -- TABLOLAR LİSTESİ. ix -- KISALTMALAR LİSTESİ. x -- GİRİŞ. 1 -- I. BÖLÜM: ONLINE MEDYA ve MARKALARIN ONLINE MEDYA KULLANIMLARI. 3 -- 1. 1. Online Medyanın Tanımı. 3 -- 1. 2. Online Medyanın Özellikleri. 4 -- 1. 3. Online Medya Araçları. 5 -- 1. 3. 1. Blog Açma ve Yayınlama Servisleri. 7 -- 1. 3. 2. Mikrobloglar. 7 -- 1. 3. 3. Sosyal Ağ Siteleri. 10 -- 1. 3. 4. İçerik Paylaşım Siteleri. 13 -- 1. 3. 5. Profesyonel Ağlar. 16 -- 1. 3. 6. Bookmark-İmleme Servisleri. 17 -- 1. 3. 7. Podcastler. 17 -- 1. 3. 8. Vikiler. 18 -- 1. 3. 9. Forumlar. 18 -- 1. 3. 10. İnteraktif Sözlükler. 19 -- 1. 3. 11. Arama Motorları. 20 -- 1. 3. 12. Haber Siteleri. 20 -- 1. 4. Markaların Online Medya Kullanımı. 21 -- 1. 5. Online Medyanın Avantajları. 24 -- 1. 6 Online Medyanın Dezavantajları. 26 -- II. BÖLÜM: KRİZ YÖNETİMİ VE ONLINE MEDYADA KRİZİN YÖNETİLMESİ. 28 -- 2. 1. Kriz ve Kriz Yönetimi Kavramları. 28 -- 2. 1. 1. Kriz Kavramı. 28 -- 2. 1. 2. Kriz Çeşitleri. 29 -- 2. 1. 3. Krizin Özellikleri. 31 -- 2. 1. 4. Krizin Aşamaları. 33 -- 2. 1. 5. Krize Neden Olan Faktörler. 35 -- 2. 1. 6. Kriz Yönetimi ve Süreci. 37 -- 2. 2. Online Medyada Kriz Yönetimi. 42 -- 2. 2. 1. Online Medyanın Kriz Yönetimi Açısından Önemi. 42 -- 2. 2. 2. Online Medya Araçlarının Markalar Tarafından Kriz Döneminde Kullanımı. 45 -- 2. 2. 3. Online Medya Krizinin Marka Üzerindeki Etkileri. 46 -- 2. 2. 3. 1. Online Medya Krizinin Marka İmajına Etkileri. 47 -- 2. 2. 3. 2. Online Medya Krizinin Marka Takipçiliğine Etkileri. 49 -- 2. 2. 3. 3. Online Medya Krizinin Marka Sadakatine Etkileri. 50 -- 2. 2. 3. 4. Online Medya Krizinin Tüketicinin Satın Alma Sürecine Etkileri. 52 -- 2. 2. 4. Online Kriz Yönetimine Örnekler. 55 -- 2. 2. 4. 1. Dünya’da Yaşanan Online Medya Krizi Örnekleri. 55 -- 2. 2. 4. 2. Türkiye’de Yaşanan Online Medya Krizi Örnekleri. 60 -- III. BÖLÜM: MARKALARIN YAŞADIĞI OLUMSUZ OLAYLARIN ONLINE MEDYADA KRİZE DÖNÜŞMESİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 65 -- 3. 1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı. 65 -- 3. 2. Araştırma Yöntemi. 66 -- 3. 3. Araştırmanın Kısıtları. 67 -- 3. 4. VW Emisyon Krizi Analizi ve Bulguların Yorumlanması. 68 -- 3. 4. 1. VW Emisyon Krizi. 68 -- 3. 4. 2. VW Emisyon Krizinin Online Medyaya Yansıması. 70 -- 3. 4. 2. 1 VW Emisyon Krizi Sosyal Medya Analizi. 72 -- 3. 4. 2. 1. 1 VW Markasının Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarının Analizi. 72 -- 3. 4. 2. 2. VW Emisyon Krizi İnternet Siteleri Analizi. 83 -- 3. 4. 2. 2. 1. Sitelere Göre Haber Dağılımı. 84 -- 3. 4. 2. 2. 2. İçeriğe Göre Haber Dağılımı. 86 -- 3. 5. VW Emisyon Krizinin Yönetilme Süreci. 88 -- 3. 6. VW Emisyon Krizinin Marka Üzerindeki Etkileri. 94 -- 3. 7. Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler. 101 -- KAYNAKÇA. 106 -- ÖZGEÇMİŞ. 126en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOnline Medyaen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectKriz Yönetimien_US
dc.subjectMarka Yönetimien_US
dc.subjectVaka Analizien_US
dc.subjectOnline Mediaen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectCrisis Managementen_US
dc.subjectBrand Managementen_US
dc.subjectCase Analysisen_US
dc.titleMarkaların yaşadığı olumsuz olayların online medyada krize dönüşmesi ve otomotiv sektörüne yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeNegative events that brands experience which turn into crisis on online media and a research on automotive industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorEsener, Aslı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record