Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖner, Hale
dc.contributor.authorYıldız, Mete
dc.date.accessioned2016-10-10T09:47:50Z
dc.date.available2016-10-10T09:47:50Z
dc.date.issued2012-05
dc.date.submitted2012-05
dc.identifier.citationYıldız, M. (2012). Muhasebe meslek mensupları sorunlarının iş stresi ve iş tatminleri üzerine İstanbul ilinde ampirik bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2631
dc.descriptionYıldız, Mete (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractMuhasebe mesleğinin geçmişi, insanların ve toplumların ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Alış verişin yapıldığı her dönemde belli kayıtlar aracılığıyla muhasebe sistemi uygulanmıştır. Muhasebe sistemleri küreselleşen dünya ve gelişen teknoloji sayesinde kendini yenileyerek sistemlere uygun hale getirilmiştir. Ülkemizde vergi gelirlerinin toplanmasında, vergi dairesi ile mükellefler arasındaki ilişkiyi düzenleyen grup kuşkusuz muhasebe meslek mensuplarıdır. Muhasebe meslek mensupları ülkemizde çıkarılan 1989 yılındaki kanunla yasal statüye kavuşmuş ve 3568 sayılı yasa kapsamında muhasebe mesleği, kamu menfaati gözetilerek yapılmaktadır. Muhasebe meslek mensupları hem kamunun vergi gelirlerini toplamasına yardımcı olmakta hem de hizmet verdiği müşterisinin çıkarlarını korumakla görevli bir meslek grubudur. Bu araştırmada, muhasebe mesleği ve tarihsel gelişimi açıklanarak, muhasebe meslek mensuplarının tabi oldukları 3568 yasa kapsamında meslek mensuplarının tanıtımı yapılmış ve kamu yararına faaliyette bulunan bu meslek kesiminin yaşamış oldukları sorunlar, iş stresleri ve iş tatmin düzeyleri incelenerek, çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde faaliyette bulunan (SM, SMMM, YMM) muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Sonuç olarak, muhasebe meslek mensuplarının sorunları, iş stresi ve iş tatmin düzeyi ölçülmüş belirli düzeyde yaşamış oldukları meslek sorunları ve iş stresleri bulunmaktadır. Ancak cevaplayıcıların genel olarak ortalama bir iş tatmin düzeyi oldukları sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.en_US
dc.description.abstractAccounting as a profession has evolved in response to the emerging needs of people and societies. As long as shopping was made, accounts were kept using one method or another in every era. Accounting systems were updated as globalization proceeded and technology advanced, so that they were ensured to meet present needs. In this country, it is obvious that it is the professional accountants who arrange the relations between the inland revenue offices and the taxpayers for tax collection purposes. The accounting profession was granted legal status by the law passed in 1989, and is performed to protect the public interests under the law no.3568. Professional accountants help the public sector to collect taxes on the one hand, and are in charge of protecting their clients' interests on the other hand. This study explains the accounting profession and its history, defines professional accountants under the law no.3568 to which they are subject, reviews the problems, work stresses and work satisfaction levels experienced by professional accountants who work to protect the public interests, and suggests solutions to the said problems. The workgroup selected for this study was professional accountants (i.e. independent accountants, independent accountants-financial advisors, chartered financial advisors) located in Istanbul. In conclusion, the problems, work stresses and work satisfaction levels experienced by professional accountants were measured, and it was found out that they suffer professional problems and work stresses at a certain level. However, we concluded from the answers given by the subjects interviewed that their work satisfaction level is average in general.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ, I -- ÖZET, II -- ABSTRACT, III -- ŞEKİLLER, IV -- TABLOLAR, V -- KISALTMALAR, VII -- 1. BÖLÜM. GİRİŞ, 1 -- 1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı, 2 -- 1.2. Çalışmanın Yöntemi, 2 -- 1.3. Çalışmanın Kısıtları, 3 -- 2. BÖLÜM. MUHASEBE MESLEGİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ, 4 -- 2.1. Muhasebe Mesleğinin Tanımı, 4 -- 2.2. Muhasebe Mesleğinin Tarihsel Gelişimi, 5 -- 2.3. Muhasebe’nin Uygulanmasına Yön Veren Temel Prensipler, 6 -- 2.4. Muhasebe'nin Tarafları, 10 -- 2.5. Çeşitli Ülkelerde Muhasebe Mesleğinin Gelişimi ve Uygulanması, 11 -- 2.5.1. ABD Uygulanması, 11 -- 2.5.2. İngiltere'de Uygulanması, 12 -- 2.5.3. Almanya'da Uygulanması, 13 -- 2.5.4. Fransa'da Uygulanması, 14 -- 2.5.6. Türkiye'de Uygulanması, 15 -- 3. BÖLÜM. 3568 SAYILI YASA KAPSAMINDA MESLEĞE BAKIŞ, 16 -- 3.1. Meslek Yasasından Önce Muhasebe Mesleği ve Örgütlenme Çabaları, 16 -- 3.2. 3568 Sayılı Meslek Yasası İle Getirilen Düzenlemeler, 17 -- 3.2.1. Kanunun Amacı, 17 -- 3.2.2. Mesleğin Genel Konusu, 17 -- 3.2.3. Meslek Odaları, 18 -- 3.2.4. Muhasebe Meslek Mensupları Odalar Birliğinin Kuruluşu, 24 -- 3.2.5. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, 25 -- 3.2.5.1. Özel Şartları, 25 -- 3.2.5.2. Staj ve Sınav Süreci, 26 -- 3.2.5.3. Yabancı SMMM Olmanın Şartları, 28 -- 3.2.6. Yeminli Mali Müşavirlik, 28 -- 3.2.6.1. Özel Şartları, 28 -- 3.2.6.2. Sınav Süreci, 29 -- 3.2.6.3. Tasdikten Doğan Sorumlulukları, 30 -- 4. BÖLÜM. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI, 30 -- 4.1. Meslektaşlar Arasında Yaşanan Haksız Rekabet, 31 -- 4.2. Nitelikli Eleman Bulmakta Çekilen Güçlükler, 32 -- 4.3. Tahsilat Sorunları, 33 -- 4.4. Alınan Ücretin Yetersizliği, 33 -- 4.5. Asgari Ücret Tarifesinin Altında Tutulan Defterler, 34 -- 4.6. Kanunların Sürekli Değişmesi, 35 -- 4. 7. Mükellefleriyle Yaşadıkları Sorunlar, 35 -- 4.8. İş Yoğunluğu, 36 -- 4.9. Ruhsatsız Olarak Muhasebecilik Yapanlar, 37 -- 4.10. Devlet Daireleri İle Olan Sorunlar, 38 -- 4.11. Meslek Sorunlarının İş Stresi İle İlişkisi, 39 -- 5. BÖLÜM. İŞ STRESİ, 40 -- 5.1. Stresin Tanımı, 40 -- 5.2. Stresin Kaynakları, 41 -- 5.2.1. Bireysel Stres Kaynakları, 41 -- 5.2.1.1. Kişilik, 42 -- 5.2.1.2. Yaş, 43 -- 5.2.1.3. Cinsiyet, 43 -- 5.2.1.4. Aile Hayatı, 44 -- 5.2.2. Örgütsel Stres Kaynakları, 44 -- 5.2.3. Çevresel Stres Kaynakları, 45 -- 5.3. Stresin Yol Açtığı Sonuçlar, 45 -- 5.3.1. Bireysel Sonuçlar, 46 -- 5.3.1.1. Fizyolojik Sonuçlar, 46 -- 5.3.1.2. Psikolojik Sonuçlar, 47 -- 5.3.1.3. Davranışsal Sonuçlar, 47 -- 5.3.2. Örgütsel Sonuçlar, 48 -- 5.3.2.1. İş Kazaları, 48 -- 5.3.2.1.1. Teknik Sebepler, 49 -- 5.3.2.1.2. Çevresel Sebepler, 49 -- 5.3.2.1.3. Beşeri Sebepler, 49 -- 5.3.2.2. Performans Düşüklüğü, 49 -- 5.3.2.3. Devamsızlık, 50 -- 5.3.2.4. Yabancılaşma, 50 -- 5.4. Muhasebe Mesleği ve İş Stresi İle İlgili Yapılan Araştırmalar, 51 -- 5.5. İş Stresi ve İş Tatmini İlişkisi, 53 -- 6. BÖLÜM. İŞ TATMİNİ, 55 -- 6.1. İş Tatmini Kavramı ve Önemi, 55 -- 6.1.1. İş Tatmini Kavramı, 55 -- 6.1.2. İş Tatminin Önemi, 56 -- 6.2. İş Tatmini Teorileri, 56 -- 6.2.1. Kapsam Teorileri, 57 -- 6.2.1.1. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, 57 -- 6.2.1.2. Herzberg'in Çift Faktör Teorileri, 59 -- 6.2.1.3. McClelland Başarı-Güç Teorisi, 60 -- 6.2.1.4. Alderfer'in ERG Teorisi, 61 -- 6.2.2. Süreç Teorileri, 62 -- 6.2.1. Vroom'un Beklenti Teorisi, 62 -- 6.2.2. Porter-Lawler Modeli, 63 -- 6.2.3. Adams'ın Eşitlik Teorisi, 64 -- 6.2.4. Edwin Locke Amaç Teorisi, 65 -- 6.3. İş Tatminini Etkileyen Unsurlar, 65 -- 6.3.1. İş Tatminini Etkileyen Bireysel Unsurlar, 65 -- 6.3.1.1. Yaş, 66 -- 6.3.1.2. Cinsiyet, 66 -- 6.3.1.3. Medeni Durum, 67 -- 6.3.1.4. Eğitim, 67 -- 6.3.1.5. Kıdem, 68 -- 6.3.2. İş Tatminini Etkileyen Örgütsel Unsurlar, 68 -- 6.3.2.1. İşin Kendisi, 68 -- 6.3.2.2. Ücret, 69 -- 6.3.2.3. Çalışma Şartları, 69 -- 6.3.2.4. Terfi Olanakları, 70 -- 6.3.2.5. Çalışma Arkadaşları, 70 -- 6.4. İş Tatmini Ölçümünde Kullanılan Yöntemler, 70 -- 6.4.1. İş Tanım Endeksi, 71 -- 6.4.2. Minnesota Tatmin Anketi, 71 -- 6.4.3. Kritik Olaylar Yaklaşımı, 71 -- 6.4.4. Anket ve Mülakat Yöntemi, 72 -- 6.5. Meslek Mensuplarında İş Tatmini ve Tatminsizliği Üzerine Etki Eden Faktörler72 -- 6.6. Muhasebe Mesleği ve İş Tatmini ile İlgili Yapılan Araştırmalar, 74 -- 7. BÖLÜM. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI SORUNLARININ İŞ STRESİ VE İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNE İ STANBUL İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, 77 -- 7.1. Araştırmanın Konusu, 77 -- 7.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi, 77 -- 7.3. Araştırma Modeli ve Hipotezler, 77 -- 7.4. Araştırmada Örneklem Seçimi, 79 -- 7.5. Veri Toplama Araçları, 79 -- 7.6. Verilerin Analizi, 80 -- 7.7. Bulgular ve Yorumlar, 81 -- 7.7.1. Muhasebe Meslek Mensuplarının Unvanlara Göre Dağılımı, 81 -- 7.7.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyetlere Göre Dağılımı, 81 -- 7.7.3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Medeni Durumlarına Göre Dağılımı, 81 -- 7.7.4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaşlarına Göre Dağılımı, 82 -- 7.7.5. Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı, 82 -- 7.7.6. Muhasebe Meslek Mensuplarının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı, 83 -- 7.7.7. Muhasebe Meslek Mensuplarının Kıdemlerine Göre Dağılımı, 83 -- 7.7.8. Muhasebe Meslek Mensuplarının Çalışma Şekillerine Göre Dağılımı, 84 -- 7.7.9. Muhasebe Meslek Men supları Sorunları Ölçeği Tanımlayıcı İstatistikleri, 84 -- 7.7.10. İş Stresi Ölçeği İçin Tanımlayıcı İstatistikler, 85 -- 7.7.11. İş Memnuniyeti Ölçeği İçin Tanımlayıcı İstatistikler, 86 -- 7.7.12. Ölçekler İçin Güvenilirlik Analizleri, 87 -- 7.7.13. Ölçekler İle Unvan Değişkeni Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Bağımsız Grup T-Testi, 88 -- 7.7.14. Ölçekler İle Cinsiyet Değişkeni Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Bağımsız Grup T-Testi, 88 -- 7.7.15. Ölçekler İle Medeni Durum Değişkeni Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Bağımsız Grup T-Testi, 89 -- 7.7.16. Ölçekler İle Yaş Değişkeni Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi, 90 -- 7.7.17. Yaş Değişkeni İçin Tukey Testi, 91 -- 7. 7.18. Ölçekler İle Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi, 92 -- 7.7.19. Eğitim Düzeyi İçin Tukey Testi, 93 -- 7.7.20. Ölçekler İle Gelir Düzeyi Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi, 94 -- 7.7.21. Gelir Düzeyi İçin Tukey Testi, 95 -- 7.7.22. Ölçekler İl e Kıdem Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi, 96 -- 7.7.23. Muhasebe Meslek Sorunları Kıdemi İçin Tukey Testi, 97 -- 7.7.24. İş Stresi Kıdemi İçin Tukey Testi, 98 -- 7.7.25. Ölçekler İle Çalışma Şekli Arasındaki Farklılığın İncelenmesi İçin Gerçekleştirilen Tek Yönlü Varyans Analizi, 100 -- 7.7.26. Çalışma Şekli İçin Tukey Testi, 101 -- 7.7.27. Ölçekler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Analizi, 101 -- 7.7.28. Ölçekler Arasındaki Aracılık İlişkisini Gösteren Regresyon Analizi, 102 -- 8. BÖLÜM. SONUÇ, 103 -- KAYNAKÇA, 107 -- EKLER, 125 -- ÖZGEÇMİŞ, 130en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectMeslek Mensubuen_US
dc.subjectİş Stresien_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subject3568 Sayılı Yasaen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectProfessional Accountanten_US
dc.subjectWork Stressen_US
dc.subjectWork Satisfactionen_US
dc.subjectLaw 3568en_US
dc.titleMuhasebe meslek mensupları sorunlarının iş stresi ve iş tatminleri üzerine İstanbul ilinde ampirik bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYıldız, Mete


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record