Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Laçin
dc.contributor.authorGidici, Esra
dc.date.accessioned2016-09-26T09:02:12Z
dc.date.available2016-09-26T09:02:12Z
dc.date.issued2012-08
dc.date.submitted2012-08
dc.identifier.citationGidici, E. (2012). İnsan kaynakları yönetiminde örgütsel bağlılığın önemi ve bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2603
dc.descriptionGidici, Esra (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractÖrgütlerin en değerli varlıkları çalışanlarıdır. İşgörenin kendini eğitmesi, değişime açık olması bunu isteyerek yapması insan kaynakları yönetimi açısından önem taşımaktadır. Örgütsel bağlılık işgörenlerin isteyerek kendilerini örgüte adamaları, verimli çalışmaları, örgüt amaçları ile kendi hedeflerini bütünleştirmiş olmaları anlamına gelmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, işletme politikalarıyla çalışanların hedeflerini entegre etmede önemli sorumluluk taşımaktadır ve örgütsel bağlılığı oluşturmak için ilkelerine son derece bağlı olmalı ve adaletli, açık olmalı, kariyer, eğitim ve ücret sisteminde eşitlik tanımalıdır. Bu tezde otomotiv sektöründe hizmet veren bir işletmede insan kaynakları yönetimi uygulamalarının, işgörenlerin örgüte bağlılık düzeyleriyle ilişkisi incelenmiştir. Tezin birinci bölümünde insan kaynakları yönetimi kavramı, uygulamaları açıklanmaya çalışılmış, ikinci bölümde örgütsel bağlılık kavramı ele alınmış ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile ilişkisi incelenmiştir. Son bölümde bu ilişkinin durumu araştırma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractOrganizations' most valuable asset is its employees. Employee self-educate, to be open to change in terms of human resources management it is important to do willingly. Organization requesting employees dedicate themselves to organizational commitment, work effıciently, they combine them to their own goals with the objectives of the organization means. Human resource management, management responsibility is important in integrating the objectives of policies and organizational commitment of employees to create and to be highly dependent on the principles of equity, should be open, career, education and wage system should recognize equality. In this thesis, human resource management practices in a business that serves the automotive industry, employees' organizational commitment levels were investigated. The concept of human resource management in the first part of this thesis, applications have been explained, the second section, the concept of organizational commitment are discussed and examined the relationship between human resource management practices. This relationship was analyzed by the research in the last section.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ, i -- ÖZET, ii -- ABSTRACT, iii -- ŞEKİL LİSTESİ, vii -- TABLO LİSTESİ, viii -- GİRİŞ, 1 -- 1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı, 2 -- 1.2. Araştırmanın Evreni, Yöntemi ve Kısıtları, 2 -- 1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, 2 -- 1.4. İnsan Kaynakları Yönetimi Tarihçesi, 3 -- 1.5. İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, 5 -- 1.5.1. Yeterlilik İlkesi, 5 -- 1.5.2. Eşitlik İlkesi, 6 -- 1.5.3. Güvence İlkesi, 6 -- 1.5.4. Açıkhk İlkesi, 6 -- 1.5.5. Gizlilik İlkesi, 7 -- 1.5.6. Kariyer İlkesi, 7 -- 1.5.7. İnsancıl Davranış İlkesi, 7 -- 1.6. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Uygulamaları, 8 -- 1.6.1. Seçim ve Yerleştirme, 9 -- 1.6.2. Eğitim, 10 -- 1.6.3. Performans Yönetimi, 11 -- 1.6.4. Kariyer Yönetimi, 12 -- 1.6.5. Ücret Yönetimi, 12 -- 1.6.6. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 13 -- 2.1. Örgütsel Bağlılık Kavramı, 15 -- 2.2. Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları, 16 -- 2.2.1. Etzioni'nin Sınıflandırması, 16 -- 2.2.2. Katz ve Kahn'ın Sınıflandırması, 16 -- 2.2.3. Penley ve Gould'un Sınıflandırması, 16 -- 2.2.4. Mowday'ın Sınıflandırması, 16 -- 2.2.5. Q'Reilly ve Chatman'ın Sınıflandırması, 17 -- 2.2.6. Wiener'in Sınıflandırması, 17 -- 2.2.8. Kanter'in Sınıflandırması, 18 -- 2.2.9. Ailen ve Meyer'in Sınıflandırması, 18 -- 2.3. Örgütsel Bağlılığın Boyutları, 19 -- 2.3.1. Duygusal Bağlılık, 20 -- 2.3.2. Devamlılık Bağlılığı, 21 -- 2.3.3. Normatif Bağlılık, 22 -- 2.4. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler, 22 -- 2.5. Örgütsel Bağlılık ve İnsan Kaynaklan Yönetimi İlişkisi, 24 -- 2.6. Örgütsel Bağlılık Süreci, 25 -- 2.7. Örgütsel Bağlılık Sonuçları, 25 -- 2.7.1. Örgütsel Bağlılık ve Performans, 26 -- 2.7.2. Örgütsel Bağlılık ve Devamsızlık, 26 -- 2.7.3. Örgütsel Bağlılık ve İşe Geç Kalma, 27 -- 2.7.4. Örgütsel Bağlılık ve İşgücü Devir Oranı-İşten Ayrılma Niyeti, 27 -- 3.1. Araştırmanın Hipotezleri, 29 -- 3.2. Araştırmada Kullanılan Anket Hakkında Açıklamalar, 29 -- 3.3. Hipotezlerin Test Edilmesi, 30 -- 3.6.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular, 30 -- 3.6.1.1. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı, 30 -- 3.6.1.2. Katılımcıların Pozisyonlarına Göre Dağılımı, 31 -- 3.6.1.3. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı, 31 -- 3.6.1.4. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, 31 -- 3.6.1.5. Katılımcıların Çalışma Süresine Göre Dağılımı, 32 -- 3.6.1.6. Katılımcıların Toplam Çalışma Süresine Göre Dağılımı, 32 -- 3.6.2. Demografik Özellikler ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 33 -- 3.6.3. İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 38 -- 3.6.3.1. Seçme/ Yerleştirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 38 -- 3.6.3.2. Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 39 -- 3.6.3.3. Kariyer ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 43 -- 3.6.3.4. Performans ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 46 -- 3.6.3.5. Ücret ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 47 -- 3.6.3.6. İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, 49 -- SONUÇ, 50 -- KAYNAKÇA, 52 -- EKLER, 56 -- ÖZGEÇMİŞ, 58en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectHuman Resource Managementen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.titleİnsan kaynakları yönetiminde örgütsel bağlılığın önemi ve bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGidici, Esra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record