Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArıkan, Esra
dc.contributor.authorGüler, Selver
dc.date.accessioned2016-06-14T12:54:27Z
dc.date.available2016-06-14T12:54:27Z
dc.date.issued2015-03
dc.date.submitted2015-03
dc.identifier.citationGüler, S. (2015). Bütünleşik pazarlama iletişimi algısının ve iletişim araçlarının marka denkliği üzerindeki etkileri: Havayolu şirketleri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11376/2559
dc.descriptionGüler, Selver (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractMarkaların tüketici gözündeki güçlerinin ölçülebilmesi marka denkliği ile mümkündür. Bu çalışmada bütünleşik pazarlama iletişimi algısı, iletişim araçları, marka denkliği boyutları, genel marka denkliği üzerinde durulmakta ve havayolu sektöründe tüketicinin tutum ve davranışlarına etkileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışma üç ana konu üzerinde durmaktadır. İlki bütünleşik pazarlama iletişimi algısı ve iletişim araçlarının marka denkliği boyutları üzerindeki etkileri, ikincisi marka denkliği boyutlarının kendi aralarındaki ilişkileri ve genel marka denkliği üzerindeki etkileri, üçüncüsü ise genel marka denkliğinin tüketici davranış ve tutumları üzerindeki etkileridir. İlgili yazında marka denkliğinin tüketici davranış ve tutumları üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara rastlanmakla birlikte, özellikle bütünleşik pazarlama iletişimi algısı ve iletişim araçlarının marka denkliğinin boyutları üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı çalışmalara pek rastlanmamaktadır. Çalışmada Türkiye için havayolu sektöründe önemli konuma sahip olan markalardan Türk Hava Yolları, Pegasus ve Atlasjet seçilmiştir. Hazırlanan anket sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmış ve kolayda örnek yöntemiyle ulaşılan 391 kişi tarafından doldurulmuştur. Analiz kısmında öncelikli olarak çalışmada kullanılan tüm ölçekler için güvenilirlik ve geçerlilik analizleri gerçekleştirilmiş, sonrasında hipotezlerde öngörülen değişkenler arası ilişkilerin test edilebilmesi için çoklu ve basit regresyon analizleri uygulanmıştır. Bu analizlerin sonucunda öngörülen ilişkilerin büyük oranda desteklendiği görülmüştür. Bu bulgular özellikle rekabetin yoğun olarak yaşandığı havayolu sektörü açısından büyük önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThe strength of a brand as perceived by the consumer can be measured via brand equity. This study concentrates on integrated marketing communications perception, communication tools, dimensions of brand equity and overall brand equity and attempt to investigate their effects on the attitude and behavior of consumers in the airline sector. The study focuses on three key issues. First of all, the effects of integrated marketing communication perception and communication tools on the dimensions of brand equity are investigated. Secondly, the relationships among the dimensions of brand equity and their effects on overall brand equity are considered. Thirdly, the effect of overall brand equity on consumer attitudes and behavior are examined. Even if there are studies that consider the effects of brand equity on consumer behavior and attitudes, comprehensive studies that specifically investigate the effects of integrated marketing communications perception and communication tools on the dimensions of brand equity are rather rare. As three key brands in the Turkish airline sector, Turkish Airlines, Pegasus and Atlasjet are selected to be used in the study. The survey was shared on the social networking sites and was answered by a convenience sample of 391 respondents. Once the reliability and validity of all the scales to be used in this study were confirmed, the hypothesized relationships between the variables were tested with a series of simple and multiple regression analyses. The results of these analyses reveal that most of these hypothesized relationships are supported. These findings are of great importance especially for the airline sector that is characterized by intense competition.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ, İ -- ÖZET, İİ -- ABSTRACT, İİİ -- İÇİNDEKİLER, İV -- ŞEKİL LİSTESİ, Vİİİ -- TABLO LİSTESİ, İX -- KISALTMALAR, Xİİ -- BÖLÜM 1. GİRİŞ, 1 -- BÖLÜM 2. YAZIN TARAMASI, 4 -- 2.1.Marka Kavramı, 4 -- 2.2. Markanın Amacı, Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi, 5 -- 2.3. Markanın Sağladığı Faydalar, 6 -- 2.3.1. Markanın İşletmelere Sağladığı Faydalar, 7 -- 2.3.2. Markanın Tüketicilere Sağladığı Faydalar, 8 -- 2.3.3. Markanın Topluma Sağladığı Faydalar, 8 -- 2.4. Güçlü Markaların Sağladığı Rekabet Avantajları, 9 -- 2.5. Marka Değeri ve Marka Denkliği Kavramları, 11 -- 2.5.1. Marka Değeri, 11 -- 2.5.2. Marka Denkliği, 12 -- 2.5.3. Marka Değeri ile Marka Denkliği Arasındaki İlişki, 14 -- 2.6. Marka Denkliğinin Boyutları, 15 -- 2.6.1. Marka Çağrışımları, 15 -- 2.6.2. Marka Farkındalığı, 17 -- 2.6.3. Algılanan Kalite, 20 -- 2.6.4. Marka Sadakati, 22 -- 2.6.5. Diğer Marka Varlıkları, 24 -- 2.7. Genel Marka Denkliği, 24 -- 2.8. Marka Denkliği Boyutlarının Kendi Aralarındaki İlişkiler, 26 -- 2.9. Marka Denkliği Boyutlarına Etki Eden Tutundurma (İletişim) Araçları, 27 -- 2.9.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Algısı ve Marka Denkliği Boyutları Üzerindeki Etkisi, 28 -- 2.9.2. Algılanan Reklam Harcaması ve Marka Denkliği Boyutları Üzerindeki Etkisi, 29 -- 2.9.3. Reklama Karşı Tutum ve Marka Denkliği Boyutları Üzerindeki Etkisi, 32 -- 2.9.4. Maddi/Fiyat Promosyon Algısı (Satış Promosyonları) ve Marka Denkliği Boyutları Üzerindeki Etkisi, 34 -- 2.10. Genel Marka Denkliğinin Tüketici Davranışları Üzerinde Etkisi, 36 -- 2.10.1. Daha Fazla Ödeme İstekliliği, 36 -- 2.10.2. Marka Tercihi, 37 -- 2.10.3. Satın Alma Niyeti, 39 -- BÖLÜM 3. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER, 41 -- 3.1 Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı, 41 -- 3.2 Araştırma Modeli, 42 -- 3.3 Araştırmanın Hipotezleri, 42 -- BÖLÜM 4. ARAŞTIRMA TASARIMI VE METODOLOJİSİ, 44 -- 4.1 Araştırma Türü, 44 -- 4.2 Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Anket Formunun Hazırlanması, 44 -- 4.2.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler, 44 -- 4.2.2. Anket Formunun Hazırlanması, 49 -- 4.3 Araştırma Evreni ve Örneklem Süreci, 50 -- 4.4 Veri Toplama Süreci, 50 -- 4.5 Veri Analizi Yöntemi, 51 -- BÖLÜM 5. ANALİZ VE BULGULAR, 52 -- 5.1 Demografik Bulgular, 52 -- 5.2 Tanımlayıcı İstatistikler, 57 -- 5.3 Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri, 72 -- 5.3.1. Marka Farkındalığı Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 73 -- 5.3.2. Algılanan Kalite Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 74 -- 5.3.3. Marka İmajı Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 75 -- 5.3.4. Marka Sadakati Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 76 -- 5.3.5. Genel Marka Denkliği Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 77 -- 5.3.6. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Algısı Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 77 -- 5.3.7. Algılanan Reklam Harcamaları Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 78 -- 5.3.8. Reklama Karşı Tutum Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 79 -- 5.3.9. Maddi Promosyon Algısı Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 79 -- 5.3.10. Daha Fazla Ödeme İstekliliği Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 80 -- 5.3.11. Marka Tercihi Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 81 -- 5.3.12. Satın Alma Niyeti Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları, 82 -- 5.4 Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Geçerlilik Analizleri, 82 -- 5.4.1. Marka Farkındalığı Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 83 -- 5.4.2. Algılanan Kalite Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 83 -- 5.4.3. Marka İmajı Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 85 -- 5.4.4. Marka Sadakati Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 85 -- 5.4.5. Genel Marka Denkliği Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 86 -- 5.4.6. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Algısı Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 87 -- 5.4.7. Algılanan Reklam Harcaması Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 87 -- 5.4.8. Reklama Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 88 -- 5.4.9. Maddi Promosyon Algısı Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 89 -- 5.4.10. Daha Fazla Ödeme İstekliliği Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 89 -- 5.4.11. Marka Tercihi Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 90 -- 5.4.12. Satın Alma Niyeti Ölçeğine İlişkin Geçerlilik Analizi, 90 -- 5.5 Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi, 91 -- 5.5.1. Genel Marka Denkliği İle İlgili Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 91 -- 5.5.2. Marka Sadakati İle İlgili Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 93 -- 5.5.3. Algılanan Kalite İle İlgili Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 94 -- 5.5.4. Marka Farkındalığı İle İlgili Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 96 -- 5.5.4. Marka İmajı İle İlgili Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 98 -- 5.5.6. Daha Fazla Ödeme İstekliliği İle İlgili Basit Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 100 -- 5.5.7. Marka Tercihi İle İlgili Basit Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 102 -- 5.5.8. Satın Alma Niyeti İle İlgili Basit Regresyon Analizi Sonuçları ve İlgili Hipotezlerin Test Edilmesi, 103 -- BÖLÜM 6 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ, 107 -- KAYNAKLAR, 111 -- EKLER, 134 -- ÖZGEÇMİŞ, 147en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBütünleşik Pazarlamaen_US
dc.subjectIntegrated Marketingen_US
dc.subjectHava Yollarıen_US
dc.subjectAirlinesen_US
dc.subjectHava Yolu İşletmelerien_US
dc.subjectAirline Companiesen_US
dc.subjectMarka Denkliğien_US
dc.subjectBrand Equityen_US
dc.subjectMüşteri Davranışıen_US
dc.subjectCustomer Behavioursen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectPazarlama İletişimien_US
dc.subjectMarketing Communicationen_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.subjectİletişim Araçlarıen_US
dc.subjectCommunication Meansen_US
dc.titleBütünleşik pazarlama iletişimi algısının ve iletişim araçlarının marka denkliği üzerindeki etkileri: Havayolu şirketleri üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe effects of integrated marketing communications perception and communication tools on brand equity: A study on airline companiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüler, Selver


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record