Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorOğuz, Fuat
dc.date.accessioned2014-08-14T08:51:18Z
dc.date.available2014-08-14T08:51:18Z
dc.date.issued2005-07
dc.identifier.citationOĞUZ, F. (2011). Bilgi, regülasyon ve rekabet: bir piyasa süreci yaklaşımı. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 253-267. ss.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttp://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/133
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/495
dc.description.abstractEkonomik regülasyon teorisi 1970lerde ortaya çıktı ve bugüne kadar varlığını sürdürdü. Şikago okulu iktisatçıları bu yeni araştırma alanının öncüleriydiler. Geçen otuz yıldan sonra regülasyon ekonomisi artık Şikago iktisatçılarının tekelinde değildir. Şikago yaklaşımı siyasetçi ve bürokratların şahsi çıkar güdüsüyle hareket ettikleri varsayımını başlangıç noktası yapar. Stigler, Peltzman ve diğerleri regülasyon süreçlerini bu yeni çatı altından incelerler. 1980lerden başlayarak, iki alternatif regülasyon yaklaşımı gelişmiştir: kamu tercihi okulu ve piyasa süreci teorisi. Kamu tercihi teorisi Tullock ve Buchanan'ın çalışmalarıyla başlar ve Şikago yaklaşımınınki gibi kamu çıkarı argümanlarını reddeder. Bununla birlikte, neo-klasik analiz araçlarını kullanmaya büyük ölçüde devam etmektedir ve statik rekabet teorisinin problemlerini sürdürmektedir. Regülasyona farklı bir yaklaşım Avusturya iktisat okulundan gelmektedir. Bu yazının amacı piyasa süreci teorisinin regülasyon ekonomisine bakışını tartışmaktır. Makalede ilk olarak, genel olarak piyasa süreci teorisi tartışılmış, sonra piyasa süreci teorisinin regülasyona bakışı analiz edilmiştir. Çalışma, piyasa süreci teorisinin regülasyona bakışının genel bir değerlendirmesinide yapmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe economic theory of regulation has been around since 1970s. Chicago school economists were pioneers in this new research area. After 30 years, economics of regulation is no longer under the monopoly of the Chicago economists. Chicago approach begins with the assumption that politicians and bureaucrats also follow their self-interests. Stigler, Peltzman and others study the regulatory processes under this new framework. Beginning with 1980s, two alternative schools developed theories of regulation: Public choice school and the market process theory. Public choice theory begins with Tullock and Buchanan's works, and rejects public interest arguments like Chicago school. However, it uses mostly neo-classical toolbox and carries the same problems of static competition theory. A different approach to regulation comes from the Austrian school. The goal of this paper is to discuss the relevance of the market process theory for the economics of regulation. To begin with, is discussed the nature of the market process theory. Then, is analyzed the market process approach to regulation. The paper ends with an assessment of the market process theory's implications over regulatory issues.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRegülasyonen_US
dc.subjectAvusturyan Okuluen_US
dc.subjectPiyasa Sürecien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectRegulationen_US
dc.subjectAustrian Schoolen_US
dc.subjectMarket Processen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.titleBilgi, regülasyon ve rekabet: bir piyasa süreci yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeKnowledge, regulation and competition: a market process approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage267en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster