Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzel, Ayşe
dc.contributor.authorDilaveroğlu, Rabia
dc.date.accessioned2017-07-06T07:19:27Z
dc.date.available2017-07-06T07:19:27Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationDileveroğlu, R. (2017). Sanatı “ben” ile kurgulamak ; sanatçının içe bakışı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/3016
dc.descriptionDilaveroğlu, Rabia (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractTezin konusu “Sanatı ‘Ben’ ile Kurgulamak; Sanatçının İçe Bakışı”dır. Bilinç, çocukluğumuzda aynaya bakmakla başlayan ve ölene kadar sürekli şekillenen bir süreçtir. Bilinçli bir şekilde kendimize yönlendiğimizde de benliğimiz ortaya çıkmaktadır. Sanat, özü gereğince felsefidir. Çünkü özünde yaşamın anlamı, kaynağı ve nedeninden söz etmektedir. İnsanların, varoluşunu kavramasında yardımcı olup dünya görüşünü geliştirmektedir. Bir sanat eseri, sanatçısının dünyayı algılayışı ile var olmaktadır. Sanatçının, felsefi ve estetik görüşleri ne denli ilerici olursa, insanların da ondan o derece feyz alma ve etkilenmesi mümkün olacaktır. Bu da bizim bireyden itibaren toplumsal gelişimimizi ve ilerlememizi sağlayacaktır. Bundan dolayıdır ki felsefe ile sanat birbirlerini tamamlar niteliktedir. Çalışmanın kapsamı, felsefe ile sanatın birleştiği noktada “‘Ben’ nedir?” sorusuna yanıt aramak, bu yanıtı tezde ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir. Rönesans’la birlikte sanatçılar, mesleklerinde entelektüel yetenek ve bilginin gerekliliğine inanmaya başlamışlar; bu nedenle de felsefeye, edebiyata ve diğer sanat dallarına ilgileri artmıştır. Şairler, mimarlar, ressamlar bir araya gelip tartışıp konuşmuşlardır. Böylelikle bir ressam bir şiirden, bir edebiyatçı bir resimden etkilenerek eser üretebilmiştir. Tez amacını, sanatçıların sanat akımları içinde, Rönesans’tan başlayarak günümüz sanatına kadar gelen dönemde, “‘Ben’in sanat üzerindeki etkisi nedir? Sanatçılar benliklerini sanatları ile nasıl ortaya koymuştur?” sorularının arayışı üzerine oturtmuştur. “‘Ben’in felsefi bakış açısından, akımlar, dönemler, sanat ve sanatçı açısından neye ve nasıl etkileri olmuştur?” sorularına yanıt aranmıştır.en_US
dc.description.tableofcontentsÖN SÖZ IV -- ÖZET VI -- ABSTRACT VII -- RESİM LİSTESİ X -- 1. GİRİŞ 1 -- 1. 1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 3 -- 1. 2. Çalışmanın Yöntemi 4 -- 1. 3. Çalışmanın Sınırları 4 -- 2. FELSEFEDE BİLİNÇ, BENLİK, GERÇEKLİK VE VAROLUŞÇULUK KAVRAMLARI 5 -- 2. 1. Bilinç 5 -- 2. 2. Benlik 9 -- 2. 3. Gerçeklik 18 -- 2. 4. Varoluşçuluk 23 -- 3. “BEN” KAVRAMININ YANSITMA, ANLATIMCILIK, DUYGUSAL ETKİ VE BİÇİMCİLİK KURAMLARINA YANSIMASI 36 -- 3. 1. Yansıtma Kuramı 36 -- 3. 2. Anlatımcılık Kuramları 43 -- 3. 2. 1. Romantizm Olarak Anlatımcılık 47 -- 3. 2. 2. Anlatım Olarak Anlatımcılık 49 -- 3. 2. 3. Aktarım Olarak Anlatımcılık 50 -- 3. 3. Duygusal Etki Kuramı 51 -- 3. 4. Biçimcilik Kuramı 53 -- 4. “BEN” KAVRAMININ SANAT AKIMLARINA YANSIMASI 56 -- 4. 1. Rönesans 56 -- 4. 2. Barok 62 -- 4. 3. XVIII. Yüzyıl 67 -- 4. 3. 1. Rokoko 69 -- 4. 3. 2. Neo-Klasizim 74 -- 4. 4. XIX. Yüzyıl 79 -- 4. 4. 1. Romantizm 82 -- 4. 4. 2. Gerçekçilik 89 -- 4. 4. 3. Empresyonistler (İzlenimciler) 93 -- 4. 4. 4. Sembolizm 97 -- 4. 4. 5. Art Nouveau 102 -- 4. 4. 6. Fovizm 104 -- 4. 5. XX. Yüzyıl 106 -- 4. 5. 1. Ekspresyonizm 108 -- 4. 5. 2. Kübizm 111 -- 4. 5. 3. Fütürizm 113 -- 4. 5. 4. Dada 117 -- 4. 5. 5. Sürrealizm 121 -- 4. 5. 6. Pop Art 123 -- 4. 5. 7. Minimal Sanat 127 -- 4. 5. 8. Video ve Fotoğraf Sanatı 129 -- 4. 5. 9. Kavramsal Sanat 134 -- 4. 6. XXI. Yüzyıl 137 -- 4. 7. Rabia Dilaveroğlu 138 -- 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 142 -- 5. 1. Sonuç 142 -- 5. 2. Sorunlar ve Öneriler 146 -- KAYNAKÇA 149 -- ÖZGEÇMİŞ 156en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenen_US
dc.subjectBilinçen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSanatçıen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.titleSanatı “ben” ile kurgulamak ; sanatçının içe bakışıen_US
dc.title.alternativeFictionalize the art with "me" ; is the introspection of the artisten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster