Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorBaruönü Latif, Özge
dc.contributor.authorBelet, Mehmet Sertaç
dc.date.accessioned2017-07-06T07:18:02Z
dc.date.available2017-07-06T07:18:02Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationBelet, M. S. (2017). Devam sütü tercihinde etkili faktörlerin belirlenmesi ve pazar liderlerinin marka kişiliklerinin araştırılması üzerine bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/3015
dc.descriptionBelet, Mehmet Sertaç (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde yaşanan hızlı teknolojik ve sosyal değişimler, farklı ekonomi ve pazarlarda rekabet etmeyi ve ayakta kalabilmeyi zorlaştırmıştır. Markalaşan ürünlerle farklılaşabilen firmalar zorlu pazar şartlarında tutunabilmiş ve yeni pazarlara kolaylıkla girmişlerdir. Bu çalışma ile marka kavramı, marka yönetimi ve tüketici satın alma süreçleri ele alınmıştır. Son bölümde ise Türkiye’de 0-3 yaş bebeklere sahip annelerin devam sütü tercihini etkileyen faktörleri anlamak için, odak grup ve anket yöntemi bir arada kullanılarak tanımlayıcı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde ikamet eden devam sütü tercih eden kullanıcılar ve tavsiye eden çocuk doktorlarından oluşmuştur. Çalışmada zaman ve maliyet kısıtı nedeni ile olasılıksal olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yüz yüze anket metodu ile veriler toplanmıştır. Çalışmada marka isimleri verilmemiş, kodlanmıştır.Araştırma sonucunda doktorlar ve annelerin ilk tercih olarak X’i seçtiği görülmüştür. Annelerin ikinci tercihinin Y, doktorların ise ikinci tercihini B olduğu gözlenmiştir. Marka kişiliği alt boyutları incelendiğinde X için öne çıkan kişilik özellikleri sırasıyla seçkinlik, samimiyet ve sertlik iken Y için sırasıyla samimiyet ve cazibeli olarak gözükmektedir. Çalışmanın sonucunda marka kişiliği unsurlarının bir tanesi hariç diğer tümün de X markasının Y markasına kıyasla daha üstün çıkmıştır. Yalnızca Y markasının, X markasına göre daha feminen olarak algılandığı gözlenmiştir. Çalışmada doktorların annelere nazaran; marka tercih nedenlerinde ürün çeşitliliği, ürünün kullanımının kolay olması, ürünün fiyatı, ürünün ambalajı, ürünün yenilikçi bir marka olması, farklı çeşitler bulundurması, anne sütüne olan yatkınlığı gibi konulara daha fazla önem verdiği gözlenmiştir. Annelerin ise marka tercihlerin de ürünün organik olması, markanın yapmış olduğu indirimler ve bir danışma hattının olması önemli olduğu gözlenmiştir. Eğitim durumu göz önünde tutulduğunda devam sütü tercihi yaparken ortaöğretim görmüş annelerin markaya güven duyma ve markanın indirimlerinin olması değişkenlerini, yükseköğretim görmüş annelere nazaran daha fazla önemsediği görülmektedir.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ i -- ÖZET ii -- ABSTRACT iii -- İÇİNDEKİLER iv -- ŞEKİLLER LİSTESİ ix -- TABLOLAR LİSTESİ x -- GİRİŞ 1 -- BÖLÜM 1. MARKA YÖNETİMİ 2 -- 1. 1. MARKA KAVRAMI 2 -- 1. 1. 1. Marka Tanımı 2 -- 1. 1. 2. Markanın Önemi 3 -- 1. 1. 3. Marka Faydaları 4 -- 1. 1. 3. 1. Üretici Açısından Faydaları 4 -- 1. 1. 3. 2. Aracılar Açısından Faydaları 4 -- 1. 1. 3. 3. Tüketiciler Açısından Faydaları 5 -- 1. 1. 3. 4. Toplum Açısından Faydaları 5 -- 1. 1. 3. 5. Markanın pazarlama Açısından Faydaları 5 -- 1. 2. MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 6 -- 1. 2. 1. Marka Değeri ve Marka Denkliği 6 -- 1. 2. 2. Marka Farkındalığı 9 -- 1. 2. 3. Marka İmajı 11 -- 1. 2. 4. Marka Çağrışımları 12 -- 1. 2. 5. Marka Kimliği 13 -- 1. 2. 6. Marka Kişiliği 14 -- 1. 2. 7. Marka Konumlandırma 20 -- 1. 2. 8. Marka Bağlılığı 20 -- BÖLÜM 2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI 22 -- 2. 1. TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 22 -- 2. 1. 1. Sosyal Faktörle 22 -- 2. 1. 1. 1. Kültür 22 -- 2. 1. 1. 2. Aile 22 -- 2. 1. 1. 3. Sosyal Sınıf 23 -- 2. 1. 1. 4. Referans (Danışma) Grupları 23 -- 2. 1. 2. Psikolojik Faktörler 24 -- 2. 1. 2. 1. Öğrenme 24 -- 2. 1. 2. 2. Güdüleme 24 -- 2. 1. 2. 3. Algılama 25 -- 2. 1. 2. 4. Kişilik 25 -- 2. 1. 2. 5. Değerler ve Yaşam Biçimi 26 -- 2. 1. 3. Demografik Faktörler ve Tüketici Davranışı 26 -- 2. 1. 3. 1. Cinsiyet 26 -- 2. 1. 3. 2. Yaş 27 -- 2. 1. 3. 3. Gelir Durumu 27 -- 2. 1. 3. 4. Eğitim 28 -- 2. 2. TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 28 -- 2. 2. 1. Problemin Belirlenmesi 29 -- 2. 2. 2. Araştırma ve Alternatiflerin Belirlenmesi 29 -- 2. 2. 3. Alternatiflerin Değerlendirilmesi 30 -- 2. 2. 4. Satın Alma Kararının Verilmesi 30 -- 2. 2. 5. Satın Alma ve Sonrası Değerlendirme 31 -- 2. 3. MARKA YÖNETİMİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ 31 -- 2. 3. 1. Tüketici Algısı 32 -- 2. 3. 2. Tüketici Marka Bağlılığı 32 -- 2. 3. 3. Tüketici Marka Tercihi 33 -- 2. 3. 4. Tüketici Marka Tatmini 33 -- 2. 3. 5. Tüketici Marka Güveni 33 -- BÖLÜM 3. DEVAM SÜTÜ TERCİHİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE PAZAR LİDERLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGILAMA AŞAMASI 35 -- 3. 1. ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ, KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 35 -- 3. 2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 37 -- 3. 2. 1. Araştırmanın Türü, Modeli ve Hipotezleri 37 -- 3. 2. 2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 37 -- 3. 2. 3. Ana kütle ve Örneklem 40 -- 3. 3. VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 40 -- 3. 3. 1 Odak Grup Görüşmelerine Dair Bulgular 40 -- 3. 3. 2. Anket Çalışmasına Ait Analizler ve Bulgular 42 -- 3. 3. 2. 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 43 -- 3. 3. 2. 2 Faktör Analizi Sonuçları 47 -- 3. 3. 2. 3 Hipotez Testi Sonuçları 51 -- BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 67 -- KAYNAKÇA 71 -- EKLER 77 -- ÖZGEÇMİŞ 85en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMarkaen_US
dc.subjectMarka Kişiliğien_US
dc.subjectMarka Tercihien_US
dc.titleDevam sütü tercihinde etkili faktörlerin belirlenmesi ve pazar liderlerinin marka kişiliklerinin araştırılması üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on determining the important factors which effect follow-on milk preference and investigating the brand personalities of market leadersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster