Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÇulha, Ülker Meral
dc.contributor.authorKoraltan, Altuğ
dc.date.accessioned2017-07-06T07:05:26Z
dc.date.available2017-07-06T07:05:26Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationKoraltan, A. (2017). Eve bağımlı hastalara bakım verenlerin genel sağlık algısı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/3014
dc.descriptionKoraltan, Altuğ (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtlarında bulunan ve evde bakım hizmeti alan hastaların bakım verenlerinin kişilik özellikleri ile genel sağlık algıları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya 2017 yılı Şubat, Mart ayları içerisinde İstanbul ilinde Pendik bölgesinde ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtlarında bulunan 600 evde bakım hastası arasından oranlı küme örnekleme yaklaşımına göre seçilen 86 kişinin katılmıştır. Araştırmada evde bakıma ihtiyacı olan hastaların bakım verenlerinin kendileri ve bakım verdikleri kişiler ile ilgili verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile bağımsız değişkenlere yönelik bilgiler toplanmıştır. Ayrıca TIPI-10 (On Maddeli Kişilik Envanteri) ve Sağlık Algısı Ölçeği (Perception of Health) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Betimsel ve ilişkisel tarama modelinin analizinde SPSS 23.0 programından yararlanılmıştır. Araştırmada, verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, min-max değerler, Pearson Kolerasyon, bağımsız t testi ve varyans analizi (ANOVA testi) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada bakım verenlerin yaş ortalaması 42,3±11,3 yıl (min:25, max:58) olurken, %74,4’ü kadın ve %25,6’sının erkek olduğu saptandı. Bakım veren kişilerin %51,9’u 36-51 yaş arasında ve %54,7’si ilkokul mezunudur. Bakım verenlerin %79,8’i evli ve %72,6’sı çalışmamaktadır. Hasta ve yaşlılara bakım veren kişilerin, %61,4’nün bir sosyal güvencesi olduğu, %45,7’sinin 801-1500 Tl arasında aylık kazancı olduğu belirlendi. Bakım verenlerin %87,2’si 3 ya da daha fazla kişi ile beraber oturmaktadır. Bakım veren kişilerin %57,0’sinin herhangi bir sağlık problemi olduğu ve bu kişilerin 49 tanesinde bir ve birden çok rahatsızlık saptandı. Ayrıca bu kişilerin %44,2’si sürekli olarak bir ilaç kullandığını belirtti. Bakım veren kişilerin %27,9’u hastanın kızıydı, %69,8’i 6 saat ve üzerinde bakım verdiğini belirtirken, %38,4’ünün bakım vermesine yardımcı bir kişinin olmadığı tespit edildi. Bakım alan kişilerin %72,1’i kadın, %93,6’sı 50 yaş ve üzeri ve %74,4’nün yatağa bağımlılığı olduğu saptandı. OMKÖ ölçeği alt boyutları arasında “Duygusal dengelilik” ortalama puanı 5,96 ile en yüksek kişilik özelliği iken “Dışadönüklük” 4,28 ile en düşük olan ortalama puandır. Sağlık algısı ölçeği alt boyutları arasında “sağlığın önemi” ve “öz farkındalık” en yüksek ortala puan alan kısımlar iken en düşük sağlık algısı ölçeği alt boyutu “kesinlik” olarak saptandı. Kişilik özellikleri alt boyutlarından sorumluluk, yumuşak başlı olma ve duygusal dengelilik arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sağlık algısı ölçeği alt boyutlarından kontrol merkezi ile kesinlik ve sağlığın önemi arasında zayıf ve pozitif yönlü; öz farkındalık ve sağlığın önemi arasında ise zayıf ve pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Bakım verme, hem bakım veren hem de hasta için oldukça zor ve sıkıntılı bir süreçtir. Bakım verenlerin sağlık durumlarının, bakım alanların ruhsal ve fiziksel iyi oluşlarına da etkisi olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda bakım verenlerin çoğunun kadın olduğu, bakım verme yükünün çok az paylaşıldığı ve bakım verenlerin kendi kronik hastalıkları olduğu gibi, bakım verme işinden ötürü ruhsal ve fiziksel sağlık sorunları yaşadıkları da görülmüştür. Çalışmamız sonucunda bazı bakım verenlerin psikolojik destek almaya istekli oldukları görülmüştür. Bu nedenle aile bakımının güçlendirilmesini sağlayacak biyolojik ve psikolojik sağlık hizmetlerin oluşturulması çok önemlidir.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ. i -- ÖZET. ii -- ABSTRACT. iii -- İÇİNDEKİLER. iv -- TABLOLAR LİSTESİ. v -- 1. GİRİŞ. 1 -- 2. GENEL BİLGİLER. 4 -- 2. 1. Bakım Verme. 4 -- 2. 1. 1. Bakım Verme ve Bakım Veren Kişi Tanımı. 4 -- 2. 1. 2. Bakım Yükü Tanımı. 7 -- 2. 1. 3. Bakım Verenlerin Özellikleri ve Bakım Verme Yükünün Sağlıklarına Etkileri. 9 -- 2. 2. Sağlık Algısı. 10 -- 2. 2. 1. Tanımı. 10 -- 2. 2. 2. Sağlık Algısının Davranışa Etkileri. 11 -- 2. 3. Kişilik Kavramı ve Kapsamı. 12 -- 2. 3. 1. Kişilik Tanımı. 12 -- 2. 3. 2. Kişilik Özellikleri. 14 -- 2. 3. 3. Kişiliği Belirleyen Faktörler. 14 -- 2. 3. 4. Kişiliğin Ölçümlenmesi. 18 -- 2. 3. 5. Kişilik ile Sağlık Algısı Arasındaki İlişki. 20 -- 3. MATERYAL VE METOT. 23 -- 3. 1. Araştırmanın Modeli. 23 -- 3. 2. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi:. 23 -- 3. 3. Veri Toplama Araçları:. 24 -- 3. 3. 1. TIPI-10 (On Maddeli Kişilik Envanteri) . 24 -- 3. 3. 2. Sağlık Algısı Ölçeği (Health Perception Scale) . 25 -- 3. 3. 3. Kişisel Bilgi Formu. 25 -- 3. 3. 4. Araştırmanın Hipotezleri:. 26 -- 4. BULGULAR. 27 -- 4. 1. Bakım Veren Kişinin Özellikleri:. 27 -- 4. 2. Bakım Alan Kişinin Özellikleri:. 32 -- 4. 3. Ölçekler. 33 -- 5. TARTIŞMA. 41 -- 6. SONUÇ. 49 -- KAYNAKLAR. 53 -- EKLER. 65 -- EK I: On-Maddeli Kişilik Ölçeği-(OMKÖ) . 65 -- EK II: Sağlık Algısı Ölçeği. 66 -- EK III. Kişisel Bilgi Formu. 67 -- ÖZGEÇMİŞ. 69en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEve Bağımlı Hastaen_US
dc.subjectBakım Vermeen_US
dc.subjectSağlık Algısıen_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.titleEve bağımlı hastalara bakım verenlerin genel sağlık algısı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeRelationship between pesonality and perception of health among caregivers of home dependent patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster