Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorSaracel, Nüket
dc.contributor.authorYenigürbüz, Salih
dc.date.accessioned2017-07-06T06:57:29Z
dc.date.available2017-07-06T06:57:29Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationYenigürbüz, S. (2017). Örgütsel bağlılık değişime direnç ilişkisi ve örgütsel bağlılığın değişime direnç üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/3013
dc.descriptionYenigürbüz, Salih (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractKüreselleşmeyle beraber uluslararası rekabet artmış ve ulusal şirketler rekabet gücünü arttırmak için değişim yapmak zorunda kalmıştır. Şirketler yeni yatırımlarda bulunmak, yeni pazarlar oluşturmak için uluslararası alanlara açılmaktadır. Uluslararası rekabet, pazar payının korunması ve büyümesi, örgütün gelişmesi ve büyümesi için ulusal ve uluslararası şirketleri değişim süreci içinde yer almasını zorunlu kılmıştır. Örgüt çalışanları ekonomik, rasyonel, psikolojik, sosyolojik bakımdan değişim sürecine ilişkin bilgilerinin olmaması, değişimin kaynağı ve boyutu, sendika yönlendirmesi gibi nedenlerle değişime direnç gösterebilirler. Değişime direnç işe geç gelme, toplu direnişler, grevler, işten ayrılma, bölüm değiştirme, çatışmaların sıklaşması, değişimin uygulanamayacağına ilişkin önemsiz gerekçeler ileri sürme, bireysel ve toplumsal iş yavaşlatma, ilişik kesme, çekilme, yakınma ve devamsızlık gibi davranışlar şeklinde görülebilir. Örgüt içindeki bireylerin kendilerini örgütün bir parçası olarak hissetmesi olarak tanımlanabilecek aidiyet duygusu değişim sürecinde öne çıkmaktadır. Aidiyet duygusu kişilerin kendilerini çalışan olarak görmelerinden daha öte bir anlam ifade etmektedir. Değişime gösterilen direnç düzeyinin, çalışanların özelliklerinin, çalışanların örgüte ilişkin duygu ve/veya düşüncelerinin değişime direnç ile ilişkisini bilmek direnç ile baş etmek için strateji belirleme ya da strateji güncelleme süreçlerinde önem kazanmaktadır. Bu çalışmada çalışanların değişime direnç düzeyleri ile çalışanların demografik özellikleri ve değişime direnç örgütsel bağlılık ilişkisi ile örgütsel bağlılığın değişime direnç üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ. İ -- ÖZET. İİ -- ABSTRACT. İİİ -- İÇİNDEKİLER. İV -- ŞEKİLLER LİSTESİ. İİ -- TABLOLAR LİSTESİ. Vİİİ -- KISALTMALAR. X -- 1. GİRİŞ. 1 -- 2. DEĞİŞİM. 3 -- 2. 1. TOPLUMSAL DEĞİŞİM. 3 -- 2. 2. TEKNOLOJİK DEĞİŞİM. 3 -- 2. 3. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM. 4 -- 2. 3. 1. Örgütleri Değişime Zorlayan Etkenler. 5 -- 2. 3. 2. Değişimin Amaçları. 7 -- 2. 3. 2. 1. Etkinliği Artırmak. 7 -- 2. 3. 2. 2. Verimliliği Artırmak. 8 -- 2. 3. 2. 3. Büyümek. 8 -- 2. 3. 2. 4. Süreklilik. 9 -- 2. 3. 4. 5. Motivasyon ve Tatmin Düzeyini Arttırmak. 9 -- 2. 3. 5. Örgütlerde Değişim Alanları. 10 -- 2. 3. 6. Değişimin Türleri. 11 -- 2. 3. 6. 5. Geleneksel Değişim. 11 -- 2. 3. 6. 6. Planlı Değişim ve Modelleri. 11 -- 2. 3. 7. Danışma Süreci. 18 -- 2. 3. 8. Değişim Stratejisi. 19 -- 2. 3. 9. Yenileşme. 21 -- 2. 3. 10. Değişim ve Yenileşme. 22 -- 2. 3. 11. Gelişme. 23 -- 2. 3. 12. Gelişme, Değişim ve Yenileşme. 24 -- 2. 3. 13. Örgüt Kültürü ve Değişim. 24 -- 2. 4. DEĞİŞİME DİRENÇ. 25 -- 2. 4. 1. Değişime Direnç Nedenleri. 27 -- 2. 4. 2. Direniş Çeşitleri. 30 -- 2. 4. 3. Değişim ve Kaygı. 30 -- 2. 4. 4. Değişime Direncin Önlenmesi. 31 -- 3. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK. 35 -- 3. 1. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK. 35 -- 3. 1. 1. Örgütsel Bağlılık Kavramı. 35 -- 3. 1. 2. Örgütsel Bağlılığın Önemi. 37 --3. 1. 3. Örgütsel Bağlılığın Boyutları. 37 -- 4. ARAŞTIRMANIN KURGUSU. 42 -- 4. 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ. 42 -- 4. 2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ. 43 -- 4. 3. ARAŞTIRMANIN KISITLARI. 43 -- 4. 4. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇEKLER. 43 -- 4. 5. ARAŞTIRMANIN MODELİ. 45 -- 4. 6. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ. 46 -- 4. 7. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ. 49 -- 4. 8. VERİLERİN ANALİZİ. 50 -- 4. 9. BULGULAR VE YORUMLAR. 51 -- 4. 9. 1. Demografik Bilgilere Göre Frekans Analizleri. 52 -- 4. 9. 2. Değişime Direnç Ölçeğine İlişkin Frekans Dağılımları ve Betimsel İstatikler. 55 -- 4. 9. 3. Örgütsel Bağlılık Ölçeğine İlişkin Frekans Dağılımları ve Betimsel İstatikler 70 -- 4. 9. 4. Değişime Direnç Puanlarının Demografik Faktörlere Göre Farklılığın Analizi 76 -- 4. 9. 5. Örgütsel Bağlılık Puanlarının Puanlarının Demografik Faktörlere Göre Farklılığın Analizi. 82 -- 4. 9. 6. Çalışanların Değişime Direnç ve Örgütsel Bağlılık Puan Ortalamaları Korelasyon Analizi. 90 -- 4. 9. 7. Çalışanların Örgütsel Bağlılık Alt Boyutlarının Değişime Direnç Alt Boyutları Üzerine Etkisi. 94 -- 5. SONUÇ VE ÖNERİLER. 99 --KAYNAKÇA. 103 -- EKLER. 106 -- ÖZGEÇMİŞ. 111en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğişime Dirençen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectÖrgüten_US
dc.subjectİşgörenen_US
dc.titleÖrgütsel bağlılık değişime direnç ilişkisi ve örgütsel bağlılığın değişime direnç üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster