Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorBaruönü Latif, Özge
dc.contributor.authorBelet, Emel
dc.date.accessioned2017-07-06T06:50:40Z
dc.date.available2017-07-06T06:50:40Z
dc.date.issued2017-05
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationBelet, E. (2017). Otomotiv sektöründe lüks segmentte marka kişiliği ve kullanıcı imajlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/3011
dc.descriptionBelet, Emel -- (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractHızlı ve sürekli değişim gösteren piyasa dinamikleri nedeniyle firmalar çok fazla rakiple yarışmak zorundadırlar. Ürün özelliklerinin teknolojinin gelişmesi sayesinde birbirine benzemesiyle işletmelerin elinde olan en etkili güçleri marka kavramları olmuştur İşletmeler rakiplerinden ileride olmayı istemektedirler ve tüketiciler üzerinde farklılıklarını ortaya çıkarmak istemektedirler. Bu sebeple firmalar farklılaştırma ve konumlandırma stratejilerini sembol, duygu ve diğer anlamlara bağlı olarak yapılandırılmaya başlamışlardır. Markalı ürünlerin artışına karşın markaların farklılıklarının giderek düşmesi marka kişiliği kavramını çok önemli hale getirmektedir. Markalarını insanların benimseyeceği kişilikler ile özdeştirerek marka ile kullanıcı arasında bir bağ oluşturulmaktadır. Bu Araştırmanın amacı, üst segmentte en yakın iki rakip marka olan X ve Y markalarının kullanıcıları tarafından marka kişiliklerinin nasıl algılandığını, yanı sıra kullanıcı imajlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ilinde ikamet eden X ve Y kullanıcıları oluşturmaktadır. Çalışmada zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle olasılıksal olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yüze anket metodu ile veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda X marka kişiliğinin en önemli boyutunu Samimiyet ve Coşku boyutu oluşturmaktayken Y için marka kişiliğinin en önemli boyutunu, Coşku boyutu oluşturmaktadır. X kullanıcı imajında ise özerklik, ilgili grubun en önemli özelliği olmuştur. Y kullanıcı imajında ise en önemli özellik yakın ilişki/üstünlük olmuştur. Y’nin marka kişiliğinin sadece dürüst, samimi, ciddi ve lider özellikleri X’den anlamlı bir şekilde ön plandadır, X’in ise orijinallik, neşe, arkadaş canlısı, cesur, modayı izleyen, heyecan verici, esprili, havalı, genç, hayalperest, çağdaş, zeki, teknik, sportif ve batılı özelliklerinin tümünde Y markasından anlamlı bir şekilde ön planda olduğu tespit edilmiştir. Y markasının kullanıcı imajı X kullanıcı imajına göre ‘’Karşıt görüşlere saldırır” ve “aşağılanırsa, hakaret edilirse veya hor görülürse öç alır” kavramlarında daha yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların hem literatüre katkı sağlayacağı hem de baskın marka kişiliklerinin ön plana çıkarılması ve kullanıcı imajı özellikleri sayesinde hedef kitleyi daha iyi analiz ederek tutundurma faaliyetlerinde kullanılmasıyla marka yönetimleri için rekabet avantajı sağlayabileceğine inanılmaktadır.en_US
dc.description.tableofcontentsÖNSÖZ. i -- ÖZET. ii -- ABSTRACT. iii -- İÇİNDEKİLER. iv -- ŞEKİLLER LİSTESİ. viii -- TABLOLAR LİSTESİ. ix -- RESİMLER LİSTESİ. x -- GİRİŞ. 1 -- BÖLÜM 1. MARKA KAVRAMI, TANIMI VE KAPSAMI. 3 -- 1. 1. MARKA KAVRAMI 3 -- 1. 1. 1. Marka Kavramının Tarihi Gelişimi 9 -- 1. 1. 2. Yasal Açıdan Marka Kavramı 12 -- 1. 1. 3. Tüketiciler Açısından Marka Kavramı 13 -- 1. 1. 4. İşletmeler Açısından Marka Kavramı 13 -- 1. 1. 5. Marka İle İlgili Temel Kavramlar 14 -- 1. 1. 5. 1. Marka Değeriü 14 -- 1. 1. 5. 2. Marka Farkındalığı 15 -- 1. 1. 5. 3. Marka İmajı 18 -- 1. 1. 5. 3. 1. Marka İmajının Önemi ve Özellikleri 21 -- 1. 1. 5. 3. 2. Marka İmajı Ölçümü 22 -- 1. 1. 5. 4. Marka Çağrışımları 23 -- 1. 1. 5. 5. Marka Kimliği 25 -- 1. 1. 5. 5. 1. Marka Kimliği Kavramı 25 -- 1. 1. 5. 5. 2. Marka Kimliği Özellikleri 33 -- 1. 1. 5. 5. 3. Marka Kimliği Yapısı 34 -- 1. 1. 5. 5. 4. Marka Kimliği Uygulama Sistemi 34 -- 1. 1. 5. 6. Marka İmajı ve Kimliği Arasındaki Benzerlikler 37 -- BÖLÜM 2. MARKA KİŞİLİĞİ VE KULLANICI İMAJI. 38 -- 2. 1. Marka Kişiliği 38 -- 2. 1. 1. Marka Kişiliği Özellikleri 41 -- 2. 1. 2. Marka Kişiliğinin Oluşturulması 44 -- 2. 1. 3. Marka Kişiliği Ölçümü ve Boyutları 45 -- 2. 1. 4. Türkiye’de Marka Kişiliği Boyutları 48 -- 2. 1. 5. Marka İmajı ve Kişiliği Arasındaki Benzerlikler 50 -- 2. 2. Kullanıcı İmajı 50 -- 2. 3. Kullanıcı İmajı ve Marka kişiliği arasındaki ilişki 52 -- BÖLÜM 3. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE LÜKS SEGMENTTE MARKA KİŞİLİĞİ VE KULLANICI İMAJLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 53 -- 3. 1. Araştırmanın Amacı, Önemi, Kapsamı ve Sınırlılıkları 53 -- 3. 2. Araştırmanın Metodolojisi 54 -- 3. 2. 1. Araştırmanın Türü, Modeli ve Hipotezleri 54 -- 3. 2. 2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 55 -- 3. 2. 3. Anakütle ve örneklem 59 -- 3. 3. Veri Analiz ve Bulgular 59 -- 3. 3. 1. X Markasının Tarihçesi 60 -- 3. 3. 2. Y Markasının Tarihçesi 60 -- 3. 3. 3. X ve Y Markalarının Karşılaştırılmanın Nedeni 60 -- 3. 3. 4. X ve Y Marka İmajı, Çağrışımlar ve Kullanıcı Kimliği Ölçümüne Dair Önceki Çalışmalar 61 -- 3. 4. Saha Çalışmasına Dair Bulgular 69 -- 3. 4. 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 69 -- 3. 4. 2. Faktör Analiz Sonuçları 71 -- 3. 4. 2. 1. X Marka Kişiliği Faktör Analiz Sonuçları 71 -- 3. 4. 2. 2. X Markası Kullanıcı İmajı Faktör Analizi Sonuçları 73 -- 3. 4. 2. 3. Y Marka Kişiliği Faktör Analizi Sonuçları 76 -- 3. 4. 2. 4. Y Marka Kullanıcı İmajı Faktör Analizi Sonuçları 78 -- 3. 4. 3. Hipotez Testleri 80 -- BÖLÜM 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 85 -- KAYNAKLAR 90 -- EKLER 97 -- ÖZGEÇMİŞ 100en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMarkaen_US
dc.subjectMarka Kişiliğien_US
dc.subjectKullanıcı İmajıen_US
dc.subjectLüks Tüketimen_US
dc.titleOtomotiv sektöründe lüks segmentte marka kişiliği ve kullanıcı imajlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on the comparison of brand personality and user image in luxury segment at the automotive sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yüksek Lisans Programıen_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster