Show simple item record

dc.contributor.advisorGünceler, Bülent
dc.contributor.authorTürkmen, Bucan
dc.date.accessioned2016-07-22T13:48:11Z
dc.date.available2016-07-22T13:48:11Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationTürkmen, B. (2014). An attempt on the applicability of Basel III liquidity coverage ratio (LCR) and capital adequacy ratio (CAR) requirements to selected food retail sector firms and a comparison with traditional financial ratio analysis. Unpublished master's thesis. Istanbul: Doğuş University Institute of Social Sciences.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11376/2574
dc.descriptionTürkmen, Bucan (Dogus Author)en_US
dc.description.abstractBankalar, para ve sermaye piyasasında, fon ihtiyacı olanlar ile fon fazlası olanlar arasında aracı görevi yapmaktadırlar. Fon fazlası bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan toplanan fonlar, fon ihtiyacı bulunan kişi kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Bu noktada, fon fazlası olanlara, talep ettikleri anda, paralarını ödemek zorunda olan Bankalar, fon ihtiyacı olan kuruluşlardan ise parayı, aktarıldığın anda kararlaştırılan tarihte geri alacaklardır. Her ne kadar kredinin geri çağırılması, hukuken ve sözleşme bazında mümkün olsa bile, itibari açıdan ilgili banka için büyük sakıncası olduğundan, bu işleme başvurulmamaya çalışılmaktadır. Dolayısı ile bu noktada iki büyük problem baş göstermektedir. Birincisi, vade uyumsuzluğu, ikincisi ise kredi güvenliğidir. Vade uyumsuzluğu, fon arz edenlerin, yatırdıkları fonların vadelerinin, fon talep edenlerin talep ettikleri vadeden kısa olması problemidir. İkincisi ise; verilen kredinin, vadesi geldiğinde ödemesinin yapılamaması veya belirtilen vadeden daha geç bir tarihte yapılması durumudur. Bu iki problem, aslında tek bir noktan, likiditeden, hareket etmektedir. Birinci nokta, bankanın, ikinci nokta ise fon talep eden kişi, kurum veya kuruluşun likiditesini, yani ödeme yükümlülüğünü yerine getirilebilme gücünü ön plana çıkarmaktadır. Finansal krizlerin yayılması, bir veya birden fazla borçlunun borç yükümlülüğünü ifa edememesi sonrasında, finansal kuruluşun likidite yükümlülüğü açısından aciz duruma düşmesi, dolayısı ile kendi borcunu ifa edemez noktaya gelmesiyle, diğer alacaklı finansal kuruluşların da zincirleme olarak batması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Finansal krizler, hükümetleri bile zor durumda bırakan noktalara ulaşabildiğinden, finansal kuruluşların ve bunların borç verdiklerinin likit olması durumu son derece önemlidir. Bu önem ülkeler içinde ve ülkeler arasında platformda değerlendirilmektedir. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Basel komitesi, finansal krizlerin çıkmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla Basel komitesi adında bir komite toplamıştır. Bu komite bazı kararlar alarak, finansal kuruluşların mali güvenliklerini sağlamayı amaçlamıştır. Mali kriterler, bazı değişikliklerden geçerek günümüzdeki halini almıştır. Bu noktada vurgulanması gereken husus, bu kriterlerin yalnızca finansal kuruluşları bağlamasıdır. Borçluya, finansal kuruluş olmadıkça, herhangi bir zorunluluk vs. getirmemektedir. Finansal kuruluş, fon aktarımı yapacağı kişi, kurum veya kuruluşu seçerken bir takım değerlendirme ölçütleri kullanmaktadır. Mali analiz, kuruluşun, mali durumunu ortaya koymaya çalışan yöntemlerden biri ve büyük firmaların değerlendirmelerinde kullanılan değerlendirme araçlarından en önemlisidir. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan, ölçüte göre kredi verilmesi veya verilmemesi kararı alınmaktadır. Bu tezde, finansal kuruluşlara uygulanan, mali güvenlik kriterlerinden, likidite ve sermaye yeterliliği kriterlerinin, firmalara uyarlanması durumunda ortaya çıkacak tabloyu gözler önüne serilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulamayı yaparken karşımıza, finansal kuruluş mali tablolarıyla, reel sektör firmalarının tablolarının uyuşmaması problemi çıktı. Bu problemi aşmak için, dönüştürme işlemleri uyguladık. Ayrıca ölçek farkından dolayı, ilgili güvenlik kriterlerinde komite veya ulusal denetim kurullarının, finansal kuruluşlara uyguladığı bazı katsayı ve oranları yumuşatarak kullandık. Bu uygulamayı, reel sektör firmaları arasından finansal kuruluşlara en çok benzediğini düşündüğümüz sektör olan perakende sektörünün, BİST'te yer alan firmalarına uygulayarak, üç firmanın analizi gerçekleştirildi. Mali analiz tekniklerinden oran analizi ile uyguladığımız yöntem karşılaştırıldı.en_US
dc.description.abstractBanks, in financial markets, work as intermediaries between who need funds and those who have fund surplus. Funds gathered from a person, agency or institute are placed to a person, agency or institute who need funds. At this point, banks have to pay their money to those who have fund surplus on demand, while call back from organizations who need funds at a particular time set when the money placed. Even though it's possible to recall a credit, this process is avoided for the reason that reputationally it has big reservations. Accordingly, in this point two main problems appear: First one is maturity mismatch and the second is credit safety. Maturity mismatch is the problem of being shorter the fund maturity of investors than demandants. The second problem is the situation that withholding payment of a placed credit when it is due or late payment. These two problems actually arise from a single point: liquidity. First point features the liquidity, in other words capability of obligation to pay, of the banks while the second of a person, agency or institute who demand funds. Spreading of financial crisis emerges with becoming unable of a financial institution after one or more debtor fail to discharge of obligation, because of inadequacy of liquidity, and accordingly with reaching a point of failing to discharge of obligation of this financial institution itself, failing the other creditor financial institutions successively. Financial crisis can reach a point that put even governments in a tight spot, it's essential that financial institutions and whom they lend to be liquid. This significance is evaluated within countries and in a platform between countries. Bank of International Settlements (BIS) set up a committee, named Basel Committee, in order to prevent emerging and spreading the financial crisis. This committee targeted to ensure the financial security of financial institutions taking some decisions. Financial criteria, with some changes, take their present form. The point to be emphasized is that these criteria only bind the financial institutions. There is no obligation for the debtors unless being a financial institution. Financial institutions use several evaluation standards while choosing the person, agency or institute to whom are credit a fund. Financial analysis is one of the methods to present the financial status of an institutions and the most significant of all evaluation tools in using evaluations of big firms. According to the criterion in consequence of this evaluation, a decision is made whether to give a credit or not. In this thesis, it is aimed to show the contingency situation in case of adaptation the liquidity and capital adequacy criteria to firms. While implementation process, we confronted an inconsistency problem of financial statements of between financial institutions and real sector firms. In order to overcome this problem we implemented transformation processes. Because of the scale difference, we also used some parameters and ratio smoothing, which committees and national board of audits use to audit institutions. We implemented this study to the firms which operates in stock market of retail industry, which we suppose that it is the most approximate sector to financial institutions from among the real sector firms. Three firms are analised and, then compared the ratio analysis, one of the financial analysis techniques and our adopted method.en_US
dc.description.tableofcontentsPREFACE, i -- ÖZET, iii -- SUMMARY, iv -- ABBREVIATIONS, viii -- LIST OF FIGURES, ix -- LIST OF TABLES, x -- 1. INTRODUCTION , 1 -- 2. CONCEPTIONAL FRAMEWORK, 3 -- 2.1 Methods of Financial Analysis Used In Terms of Commercial Loan Valuation: Ratio Analysis, 3 -- 2.2 Historical Evaluation Of Banking Regulations, 5 -- 2.2.1 Basel Banking Regulations, 6 -- 2.2.1.1 Basel I, 7 -- 2.2.1.2 Basel II, 9 -- 2.2.1.3 BASEL III, 13 -- 2.3 Food Retail Sector, 15 -- 2.4 Definitions, 15 -- 2.4.1 The Historical Evolution of Turkish Food Retail Sector, 16 -- 2.4.2 The Current Conditions of Turkish Food retail Sector , 17 -- 3. LITERATURE SURVEY, 19 -- 4. ANALYSIS, 20 -- 4.1 Data, 20 -- 4.1.1 Carrefour, 21 -- 4.1.1.1 Short Description, 21 -- 4.1.2 Ratio Analysis, 21 -- 4.1.3 Migros, 22 -- 4.1.4 Short Description, 22 -- 4.1.4.1 Ratio Analysis, 22 -- 4.1.5 Kiler, 23 -- 4.1.6 Short Description, 23 -- 4.1.6.1 Ratio Analysis, 24 -- 4.2 Procedure, 24 -- 4.3 Results And Evaluations, 31 -- 5. CONCLUSIONS, 35 -- REFERENCES, 37 -- Appendix 1 A Chronology of Banking Regulation 1863–1999, 40 -- Appendix 2. A Chronology Of Market Rısk Regulatıon 1922–1998, 50 -- Appendix 3 Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Balance Sheet , 53 -- Appendix 4 Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Income Statement, 54 -- Appendix 5 New Procedure Output for Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş, 55 -- Appendix 6 MİGROS TİCARET A.Ş. Annual Balance Sheet, 56 -- Appendix 7 MİGROS TİCARET A.Ş Income Statement, 57 -- Appendix 8 New Procedure Output for Migros Ticaret A.Ş, 58 -- Appendix 9 Annual Balance Sheet for Kiler Alışveriş Hiz. Gıda San. ve Tic. A., 59 -- Appendix 10 Income Statement of Kiler Alışveriş Hiz. Gıda San. ve Tic. A.Ş, 60 -- Appendix 11 New Procedure Output for Kiler Alışveriş Hiz. Gıda San. ve Tic. A.Ş, 61 -- CURRICULUM VITAE, 62en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaselen_US
dc.subjectLKRen_US
dc.subjectSYRen_US
dc.subjectOran Analizien_US
dc.subjectLCRen_US
dc.subjectCARen_US
dc.subjectRatio Analysisen_US
dc.titleAn attempt on the applicability of Basel III liquidity coverage ratio (LCR) and capital adequacy ratio (CAR) requirements to selected food retail sector firms and a comparison with traditional financial ratio analysisen_US
dc.title.alternativeBasel III likidite karşılama oranı (LCR) ve sermaye yeterliliği (CAR) oranlarının seçilmiş gıda perakendeciliği sektörü firmalarına uygulanabilirliği ve geleneksel finansal rasyo analiz yöntemi ile kıyaslanması üzerine bir denemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDoğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat Yüksek Lisans Programıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record